Αναδρομικές εισφορές για επικουρική και εφάπαξ σε 1,5 εκατ. ελεύθερους επαγγελματίες

Αναδρομικές εισφορές για επικουρική και εφάπαξ σε 1,5 εκατ. ελεύθερους επαγγελματίες
Αναδρομικές εισφορές από την 1/1/2020 καλούνται να καταβάλλουν χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες και έμμισθοι γιατροί, δικηγόροι και μηχανική στον e-ΕΦΚΑ
Αναδρομικές εισφορές από την 1/1/2020 και ένταξη στην επικουρική ασφάλιση και σε εφάπαξ παροχές καλούνται να καταβάλλουν χιλιάδες Ελ. Επαγγελματίες και έμμισθοι γιατροί, δικηγόροι και μηχανική στον e-ΕΦΚΑ.
Σύμφωνα με το νόμο Βρούτση (4670/20) οι παραπάνω κατηγορίες οφείλουν, εφόσον δεν έχουν τις αντίστοιχες παροχές ως μισθωτοί από άλλο ταμείο καλούνται να επιλέξουν ασφαλιστική κατηγορία:

Ασφαλιστικές
Κατηγορίες   Επικουρική  Εφάπαξ 

            42    26

2η            51    31

           61    37

Παράλληλη ασφάλιση

Όταν συντρέχει παράλληλη απασχόληση και περιπτώσεις πολλαπλής μη μισθωτής δραστηριότητας, καταβάλλεται μια ασφαλιστική εισφορά εκ των τριών ασφαλιστικών κατηγοριών των Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων, για κάθε κλάδο, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ παροχής.

Περιπτώσεις μη μισθωτής ή πολλαπλών μη μισθωτών δραστηριοτήτων με μισθωτή απασχόληση

Στις περιπτώσεις Μη Μισθωτής δραστηριότητας με παράλληλη Μισθωτή απασχόληση, λαμβάνονται υπόψη τα ποσά των εισφορών ανά κλάδο ασφάλισης από τη μισθωτή απασχόληση και καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο, εφόσον προκύπτει, η διαφορά εισφοράς από την πρώτη   ασφαλιστική κατηγορία κάθε κλάδου. Εάν έχει επιλεγεί ανώτερη της πρώτης κατηγορία, η προκύπτουσα διαφορά βαραίνει εξ ολοκλήρου τον ασφαλισμένο.

Έμμισθοι Δικηγόροι - Μηχανικοί - Υγειονομικοί

Το νέο εισφοροδοτικό πλαίσιο ασφαλιστικών κατηγοριών εφαρμόζεται:

- για τους έμμισθους δικηγόρους τόσο για την Επικουρική ασφάλιση όσο και για τον κλάδο Εφάπαξ παροχών. Για την κατηγορία αυτή των ασφαλισμένων εξακολουθεί και ισχύει ο επιμερισμός των ποσών της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κατά 50% για τον εντολέα και κατά 50% για τον ασφαλισμένο.
- για τους έμμισθους μηχανικούς και υγειονομικούς μόνο για τον κλάδο Εφάπαξ παροχών. Ως προς τον κλάδο Επικουρικής ασφάλισης διατηρείται το προϋφιστάμενο καθεστώς υπολογισμού εισφορών επί των αποδοχών.

Γραμμάτια προείσπραξης Δικηγόρων

Ο συμψηφισμός ασφαλιστικών εισφορών με ποσά που καταβάλλονται μέσω γραμματίων προείσπραξης ανά δικηγορική πράξη ή παράσταση, ισχύει πλέον και για τις εισφορές των κλάδων Επικουρικής ασφάλισης και Εφάπαξ παροχών.

Εισφορές αμειβομένων με Δελτία Παροχής Υπηρεσιών  

Για τα πρόσωπα που αμείβονται με Δ.Π.Υ, και για τα οποία προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόληση τους σε έως δύο φυσικά ή νομικά πρόσωπα, παραμένει σε ισχύ.
Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενοι (έως πέντε έτη ασφάλισης).


Προβλέπεται μεταβατική αναπροσαρμογή στα ποσά των εισφορών επικουρικής ασφάλισης από 01.06.2022, ως εξής:

Ασφαλ. Κατηγορία    Επικουρική Ασφάλιση

(από 1/6/2022)

                    39

                   47

                     56


Από την 1.1.2023 έως 31.12.2024 τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ' έτος, με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του ως άνω ποσοστού το ποσόν της εισφοράς παραμένει στα επίπεδα του προηγούμενου έτους.
Από 1.1.2025 και εφεξής τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ' έτος κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ν. 4670/2020.

Αντώνης Βασιλόπουλος

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS