Οι μηχανικοί στην εποχή της Ψηφιακής Υπογραφής

Οι μηχανικοί στην εποχή της Ψηφιακής Υπογραφής
Οι περισσότεροι μηχανικοί επιλέγουν να υπογράφουν ψηφιακά τις μελέτες και τα σχέδιά τους
Τι είναι η Ψηφιακή Υπογραφή;
Η Ψηφιακή Υπογραφή χρησιμοποιείται για να αποδείξει τη γνησιότητα ενός ψηφιακού μηνύματος ή εγγράφου και έχει την ίδια ή ακόμα και μεγαλύτερη βαρύτητα από τη φυσική υπογραφή.
Είναι πλέον υποχρεωτική για τις συμμετοχές σε διαγωνισμούς του δημοσίου, οι οποίοι πραγματοποιούνται μέσω της πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων).
Η Ψηφιακή Υπογραφή πιστοποιεί ότι ένα μήνυμα ή έγγραφο που λαμβάνει ο παραλήπτης δημιουργήθηκε από τον αποστολέα που το υπέγραψε ψηφιακά και του ανήκει, καθώς και ότι το μήνυμα δεν αλλοιώθηκε καθόλου ούτε παραποιήθηκε κατά την αποστολή του.
Σήμερα, ένα μεγάλο ποσοστό μηχανικών διαθέτει ένα έγκυρο ψηφιακό πιστοποιητικό αναρτημένο στη σχετική σελίδα του Τ.Ε.Ε., προκειμένου να έχει πρόσβαση στο σύστημα e-Άδειες.
Οι περισσότεροι μηχανικοί επιλέγουν να υπογράφουν ψηφιακά τις μελέτες και τα σχέδιά τους, καθώς η Ψηφιακή Υπογραφή είναι πολύ πιο πρακτική και, παράλληλα, εξασφαλίζει διπλή κατοχύρωση έναντι κάθε μελλοντικής αμφισβήτησης ή νομικής φύσης διαμάχης.

Image

Για την είσοδο Πολιτικών Μηχανικών & Νομικών Προσώπων στο σύστημα e-Άδειες, είναι απαραίτητη η έκδοση ηλεκτρονικού λογαριασμού από το Τ.Ε.Ε. (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας) σε πιστοποιημένους χρήστες, οι οποίοι διαθέτουν αναγνωρισμένο ψηφιακό πιστοποιητικό για τη δημιουργία έγκυρης Ψηφιακής Υπογραφής με χρονοσήμανση, βάσει της υπουργικής απόφασης με αριθμό ΥΠΕΝ /ΥΠΡΓ /48123 /6983 1 της 1- 8 – 2018).
Από τον Ιούλιο του 2018 η Ψηφιακή Υπογραφή είναι υποχρεωτική για την ανάρτηση τοπογραφικών διαγραμμάτων στο e-Κτηματολόγιο.

Πώς εφαρμόζεται η Ψηφιακή Υπογραφή σε έγγραφα;

Ο μηχανικός υπογράφει ψηφιακά τα έγγραφα και τα υποβάλει προκειμένου να αποθηκευτούν και να αποκτήσουν έναν ενιαίο αριθμό/κλειδί αρχείου. Με αυτό το κλειδί μπορεί κάποιος που έχει το νόμιμο δικαίωμα να προβεί στην αναζήτηση των εγγράφων.
Το Τ.Ε.Ε. κοινοποιεί από μόνο του κάποια αρχεία σε αρμόδιους φορείς, τα οποία πρέπει αντίστοιχα να υπογράφονται και να επικυρώνονται από το σύστημα.

Η διαδικασία για την έκδοση Ψηφιακής Υπογραφής μέσω της ΑΠΕΔ είναι η ακόλουθη: http://aped.gov.gr/more/obtainsignature.html
Αρχικά, πρέπει να προμηθευτείτε μία ΑΔΔΥ (δηλαδή κλειδί USB), όπως το παρακάτω: https://www.novatron.gr/plastic-card-solutions/psifiaki-pistopoiisi/usb-tokens-psifiaki-ypografi-addy
Σαν δεύτερο βήμα, μπαίνετε στην ιστοσελίδα του ΕΡΜΗΣ και υποβάλλετε το σχετικό αίτημα:
http://aped.gov.gr/images/steps1-6/step_2_submit_application_for_pki_certificates_v2_1.pdf
Έπειτα, συμπληρώνετε την παρακάτω Υπεύθυνη Δήλωση και πηγαίνετε στο ΚΕΠ για να προβείτε στην ταυτοποίηση των στοιχείων σας: http://aped.gov.gr/images/steps1-6/pki_citizen_yp_dilosi.pdf
Στη συνέχεια, θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε τα πιστοποιητικά σας στο USB Token και το USB Token στον Η/Υ σας.
Έχοντας ολοκληρώσει τη διαδικασία και προκειμένου να προσθέσετε την Ψηφιακή Υπογραφή σας σε π.χ., ένα pdf, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο από τα δωρεάν προγράμματα που θα δείτε στον σύνδεσμο: http://aped.gov.gr/procedures/20-how-to-sign/31sign_documents_pdf.html

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS