Μυτιληναίος: Στο 0,7964% το ποσοστό των ιδίων μετοχών

Μυτιληναίος: Στο 0,7964% το ποσοστό των ιδίων μετοχών
H MYTILINEOS κατέχει συνολικά 1.137.921 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,7964% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας
Στο 0,7964% διαμορφώνεται το ποσοστό των ιδίων μετοχών της Μυτιληναίος.
Ειδικότερα, η Μυτιληναίος ΑΕ (MYTILINEOS) ανακοινώνει ότι, κατ’εφαρμογή της από 27.03.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την 13.07.2020, απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 32.000 ίδιες μετοχές με μέση σταθμισμένητιμή κτήσης €7,4197 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €237.428,87.
Οι αποκτήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την επωνυμία EUROXXΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΑ.Ε.Π.Ε.Υ.
Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, η MYTILINEOS κατέχει συνολικά 1.137.921 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,7964% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.
Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό(ΕΕ)2016/1052.
 
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS