Από τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης οι δαπάνες που έχουν ήδη γίνει από τον Φεβρουάριο του 2020 στην Ελλάδα

Από τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης οι δαπάνες που έχουν ήδη γίνει από τον Φεβρουάριο του 2020 στην Ελλάδα
Που και πόσο ευνοείται η Ελλάδα
Ιδιαίτερα αναμένεται να βοηθηθεί η Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης καθώς θα μπορέσει να λογιστικοποιήσει εμπροσθοβαρώς και να λάβει τις δαπάνες που πραγματοποίησε μέσω κρατικού προϋπολογισμού από τις αρχές του Φεβρουαρίου του 2020 λόγω Covid.
Ας σημειωθεί πως η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες που ευνοούνται αισθητά από τη συγκεκριμένη ρύθμιση γιατί ακριβώς προχώρησε σε ένα πλήθος σημαντικών δαπανών εστιασμένων στην πανδημία.
Αυτό αναφέρουν πηγές με γνώση του θέματος από τις Βρυξέλλες.
H χώρα μας από το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 750 δισ. ευρώ πρόκειται να αντλήσει 32 δισ. ευρώ περίπου σε επιχορηγήσεις και δάνεια.

Πως θα λειτουργήσει το Ταμείο

Η κυβέρνηση θα καταθέσει το εθνικό της σχέδιο ανάκαμψης μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.
Αυτό θα περιλαμβάνει μία σειρά επενδύσεων αλλά και μεταρρυθμίσεων, που πρέπει να είναι σύμφωνες με τις συστάσεις της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο αυτού που αποκαλούμε «ευρωπαϊκό εξάμηνο» και ισχύει για όλες τις χώρες.
Η Κομισιόν θα έχει στη διάθεσή της  δύο μήνες διορία για να εγκρίνει το συγκεκριμένο σχέδιο.
Στη διάθεσή τους θα έχουν και τα άλλα κράτη μέλη 4 εβδομάδες προκειμένου να εγκρίνουν το σχέδιο αυτό με τη σειρά τους.
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα τα χρήματα θα εκταμιευθούν από το 2021 και μετά, αρχής γενομένης με τη προκαταβολή του 10% του ποσού αυτού
Οπως ήδη αναφέρθηκε κάποια χρήματα θα καλύψουν δαπάνες που έχουν ήδη γίνει και επομένως,
α. θα έχουν αναφορά στο 2020 βοηθώντας τον προϋπολογισμό
β. θα μπορέσει να γίνει άμεσα η έγκρισή τους.
Συγχρόνως  εγκρίθηκε και ο τακτικός πολυετής προυπολογισμός 2021-2027 της Ε.Ε. όπου η Ελλάδα θα αντλήσει περίπου  35 επιπλέον δις ευρώ  σε επιχορηγήσεις (20 δις για το νέο ΕΣΠΑ και 15 δις για τις γεωργικές επιχορηγήσεις). Εδώ τα χρήματα θα έλθουν επίσης από το 2021 και μετά.
Επομένως αναμένονται 32 από το Ταμείο Aνάκαμψης και 35 από τον τακτικό προϋπολογισμό.
Στα 70 δισ. ευρώ στα οποία αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης περιλαμβάνονται και κάποια προγράμματα που ήδη ξεκίνησαν όπως το πρόγραμμα SURE για την ανεργία  άλλα προγράμματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις  (δάνεια από την Ευρ. Τράπεζα Επενδύσεων κλπ ) ενώ υπάρχει πάντα και η δυνατότητα δανεισμού μέσω ESM (δάνεια που όμως η Ελλάδα δεν θα ζητήσει γιατί περιέχουν όρους μνημονιακούς).
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Συνόδου όπως αυτά διανεμήθηκαν στις αντιπροσωπείες που συμμετείχαν προβλέπεται:
 
Κατανομή ποσών

Τα ποσά στο πλαίσιο του NGEU (New Generation European Union)  για επιμέρους προγράμματα έχουν ως ακολούθως:
Mηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) 672,5 δισ. EUR
εκ των οποίων δάνεια 360 δισ. EUR
εκ των οποίων επιχορηγήσεις 312,5 δισ. EUR
• REACT-EU: 47,5 δισ. EUR
• «Oρίζων Ευρώπη»: 5 δισ. EUR
• «InvestEU»: 5,6 δισ. EUR
• Αγροτική ανάπτυξη: 7,5 δισ. EUR
• Ταμείο Δίκαιης Ȃετάβασης: 10 δισ. EUR
• resc EU: 1,9 δισ. EUR
• Σύνολο: 750 δισ. EUR
Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF)
Image

Βήμα βήμα πως εγκρίνονται τα κονδύλια

Το 70% των επιχορηγήσεων που θα παρασχεθούν από τον μηχανισμό  δεσμεύεται για τα έτη 2021 και 2022.
Το υπόλοιπο 30% δεσμεύεται πλήρως έως τα τέλη του 2023.Κατά κανόνα, ο ανώτατος όγκος των δανείων για κάθε κράτος μέλος δεν θα υπερβαίνει το 6,8% του ΑΕΠ του 
Η κλείδα κατανομής υποχρεώσεων του Μηχανισμού για τα έτη 2021-2022 θα καθορισθεί σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής.
Στην κλείδα κατανομής για το έτος 2023, το κριτήριο της ανεργίας για την περίοδο 2015-2019 αντικαθίσταται, σε ίση αναλογία, από την απώλεια του πραγματικού ΑΕΠ που παρατηρήθηκε το 2020 και από τη σωρευτική απώλεια του πραγματικού ΑΕΠ που παρατηρήθηκε κατά την περίοδο 2020-2021, η οποία θα
υπολογιστεί έως την 30η Ιουνίου 2022.
 Η προχρηματοδότηση για το Μηχανισμό  θα καταβληθεί το 2021 και θα πρέπει να ανέρχεται σε 10%. 
Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στα οποία εκτίθεται η μεταρρυθμιστική και επενδυτική ατζέντα του εκάστοτε κράτους μέλους για τα έτη 2021-23.
Τα σχέδια θα επανεξεταστούν και θα προσαρμοστούν ανάλογα με τις ανάγκες το 2022, ώστε να ληφθεί υπόψη η τελική κατανομή των κονδυλίων για το 2023.
Τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αξιολογούνται από την Επιτροπή εντός δύο μηνών από την υποβολή τους.
Τα κριτήρια της συνεκτικότητας με τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις, καθώς και της ενίσχυσης του αναπτυξιακού δυναμικού, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας του κράτους μέλους θα πρέπει να λαμβάνουντην υψηλότερη βαθμολογία στην αξιολόγηση.
Η αποτελεσματική συμβολή στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση αποτελεί επίσης προϋπόθεση για θετική αξιολόγηση.
Η αξιολόγηση των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας εγκρίνεται από το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία βάσει πρότασης της Επιτροπής, μέσω εκτελεστικής πράξης την οποία το Συμβούλιο επιδιώκει να εκδώσει εντός 4 εβδομάδων από την πρόταση.
Η θετική αξιολόγηση των αιτήσεων πληρωμών θα εξαρτηθεί από την ικανοποιητική εκπλήρωση των σχετικών οροσήμων και στόχων.
Η Επιτροπή ζητεί τη γνώμη της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής σχετικά με την ικανοποιητική εκπλήρωση των σχετικών οροσήμων και στόχων.
Η οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή επιδιώκει να επιτύχει συναίνεση. Εάν, κατ’ εξαίρεση, ένα ή περισσότερα κράτη μέλη θεωρούν ότι υπάρχουν σοβαρές παρεκκλίσεις από την ικανοποιητική εκπλήρωση των σχετικών οροσήμων και στόχων, μπορούν να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να παραπέμψει το θέμα στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση σχετικά με την αξιολόγηση της ικανοποιητικής εκπλήρωσης των σχετικών οροσήμων και στόχων και σχετικά με την έγκριση των πληρωμών σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης.

Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS