Τι αποφάσισε η Τακτική γενική Συνέλευση της Έκτερ

Τι αποφάσισε η Τακτική γενική Συνέλευση της Έκτερ
Τι αποφάσισε η ΓΣ της Έκτερ ΑΕ
Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 και ώρα 13:00, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στο Ξενοδοχείο ELECTRA PALACE ATHENS, οδός Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, Αθήνα 10557, (αίθουσα Alkyoni-Electra, 1ος όροφος).
Επί συνόλου 11.250.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση 15 μέτοχοι/κάτοχοι δικαιωμάτων ψήφου με 6.038.228 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 53,673% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.
Η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4548/2018, έχουν ως ακολούθως:

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες (Εταιρικές και Ενοποιημένες) Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2019, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 καθώς και η απαλλαγή των μελών του Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για τη χρήση 2019.

Θέμα 3ο: Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και πάσης φύσεως αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά την παρελθούσα χρήση 2019. Περαιτέρω προεγκρίθηκε η καταβολή καθαρών μετά από φόρους αμοιβών και πάσης φύσεως αποζημιώσεων των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση 2020 μέχρι ποσού 18.000,00€.

Θέμα 4ο: Ψηφίστηκε η Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018. Η Έκθεση θα είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών όπως ορίζει ο νόμος.

Θέμα 5ο: Εκλέχθηκε Ελεγκτικό Γραφείο για τη χρήση 2020, η εταιρεία «AUDIT OPINION ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Ε.Π.Ε.», με Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 175 και ανατέθηκε  στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός της αμοιβής τους.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS