MIG: Στις 21 Αυγούστου 2020 η Τακτική Γενική Συνέλευση - Τι θα συζητηθεί

MIG: Στις 21 Αυγούστου 2020 η Τακτική Γενική Συνέλευση - Τι θα συζητηθεί
Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 21.8.2020, ώρα 13:00,στην αίθουσα συγκεντρώσεων των γραφείων της «SINGULARLOGIC Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» στην οδό Αχαΐας 3 & Τροιζηνίας, Κηφισιά, ισόγειο, για να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της
εταιρικής χρήσης 2019 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και
των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά την εταιρική χρήση 2019.
3. Aπαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2019.
4. Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για την εταιρική χρήση 2020.
5. Ενημέρωση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου.
6. Επιβεβαίωση του είδους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, της θητείας, του αριθμού
και των ιδιοτήτων των μελών αυτής σύμφωνα με το άρθρο 44 Ν. 4449/2017, ως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 Ν. 4706/2020.
7. Έγκριση αμοιβών μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο
109 Ν. 4548/2018.
8. Υποβολή της Έκθεσης Αποδοχών της εταιρικής χρήσης 2019 προς συζήτηση και
ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 112 Ν. 4548/2018.
9. Συμψηφισμός μέρους του υπέρ το άρτιον αποθεματικού της Εταιρίας,
συμπεριλαμβανομένου ειδικού αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α Κ.Ν. 2190/1920,
προς απόσβεση ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 35
παρ. 3 Ν. 4548/2018.
10. α) Μεταφορά της έδρας της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρίας.
β) Μείωση του κατώτατου επιτρεπόμενου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 19 του Καταστατικού της Εταιρίας.
γ) Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την απλούστευση και εναρμόνισή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018. Τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων, τίτλων και κεφαλαίων του Καταστατικού της Εταιρίας.
11. Λοιπές ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Παρασκευή 28.8.2020, ώρα 13:00, στον ίδιο χώρο.
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.
Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 Ν. 4548/2018, ως ισχύει, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Στη Γενική Συνέλευση (αρχική και τυχόν μετ’ αναβολήν ή επαναληπτική, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν απέχει περισσότερες από 30 ημέρες από την κατωτέρω οριζόμενη Ημερομηνία Καταγραφής) έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου μόνο τα πρόσωπα που έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της 16.8.2020 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι της πέμπτης ημέρας πριν την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη
περίπτωση. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 124 του N. 4548/2018, η μη εμπρόθεσμη ταυτοποίηση μετόχων από τους εγγεγραμμένους διαμεσολαβητές, κατά την ημερομηνία καταγραφής προς άσκηση των δικαιωμάτων τους συνεπάγεται τη στέρηση του δικαιώματος παράστασης στη Γενική Συνέλευση και άσκησης του δικαιώματος ψήφου για τις μετοχές τις οποίες αφορά.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία περιέρχεται στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 Ν. 4548/2018, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι τις 6.8.2020, και συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι στις 8.8.2020, και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 Ν. 4548/2018.
(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία περιέρχεται στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις 14.8.2020, το διοικητικό συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 3 Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι τις 15.8.2020, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη.
Σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 4 Ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που  υποβάλλονται από τους μετόχους, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.
(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 6 Ν. 4548/2018, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι τις 15.8.2020, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.
(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 7 Ν. 4548/2018, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι τις 15.8.2020, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της περ. (γ) ανωτέρω, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.
Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως και υποβάλλονται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν  συμμορφώνονται με την εν λόγω προθεσμία μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η
Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της. Η Εταιρία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.marfininvestmentgroup.com) το έντυπο που χρησιμοποιεί για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου των μετόχων μέσω αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στα γραφεία της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση του Μετοχολογίου της Εταιρίας, στη διεύθυνση: Μητροπόλεως 9, 105 57 Αθήνα, ή αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο fax: 210- 6160469 ή με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση sharesdept@piraeusbank.gr τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στα τηλέφωνα: 210- 6160434, 210-6160435 και 210-3288737.
Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης κάθε γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 5 Ν. 4548/2018.
Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπει τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 Ν. 4548/2018 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.marfininvestmentgroup.com και σε έγχαρτη μορφή στην έδρα της.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS