Αλουμύλ: Στο 32,08% το ποσοστό της MLG Investments μετά την ΑΜΚ λόγω της συγχώνευσης με ΑΛΟΥΦΟΝΤ

Αλουμύλ: Στο 32,08% το ποσοστό της MLG Investments μετά την ΑΜΚ λόγω της συγχώνευσης με ΑΛΟΥΦΟΝΤ
Αλουμύλ: Με 32,08% η MLG Investments μετά την ΑΜΚ λόγω της συγχώνευσης με ΑΛΟΥΦΟΝΤ
Με 32,08% στο μετοχικό κεφάλαιο της Αλουμύλ συμμετέχει η εταιρεία MLG Investments Ltd, από 31/7/2020, ημέρα έναρξης της διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 10.397.431 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,37 εκάστης της εταιρείας, οι οποίες εκδόθηκαν κατόπιν της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της συνεπεία της συγχώνευσης και οι οποίες διατέθηκαν εξ ολοκλήρου, σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και με βάση την εγκριθείσα σχέση ανταλλαγής μετοχών, στην μέτοχο της ΑΛΟΥΦΟΝΤ, Πλαστικά, η οποία είναι κατά 100% θυγατρική της MLG Investments.
Ως εκ τούτου και σύμφωνα με την ανωτέρω ληφθείσα γνωστοποίηση, η "MLG Investments Ltd” απέκτησε για πρώτη φορά συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, εμμέσως, μέσω της Πλαστικά, της οποίας είναι μοναδική (κατά 100%) μέτοχος, υπερβαίνοντας τα καθοριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία όρια και δη, απέκτησε έμμεση συμμετοχή ποσοστού 32,08% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, μέσω της απόκτησης των ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου που ενσωματώνονται στις ως άνω 10.397.431 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,37 € η κάθε μία.
Ενόψει των ανωτέρω, και όπως γνωστοποιήθηκε στην εταιρεία από την "MLG INVESTMENTS LTD” και ταυτόχρονα κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η πλήρης αλυσίδα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων κατέχονται τα εν λόγω δικαιώματα ψήφου, ξεκινώντας από τον απώτατο ελέγχοντα, έχουν ως εξής:
Image
 Εν τω μεταξύ, η Αλουμύλ γνωστοποιεί ότι την ίδια ημερομηνία και για τους ίδιους λόγους το ποσοστό του κ. Γεωργίου Μυλωνά, όπως ο τελευταίος γνωστοποίησε στην εταιρεία και κοινοποίησε ταυτόχρονα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατήλθε από το ποσοστό 48,37% στο ποσοστό 32,85% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.  

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS