Πειραιώς: Κέρδη 82 εκατ. ευρώ στο β’ 3μηνο του 2020, αλλά ζημίες 150 εκατ. στο α’ 6μηνο

Πειραιώς: Κέρδη 82 εκατ. ευρώ στο β’ 3μηνο του 2020, αλλά ζημίες 150 εκατ. στο α’ 6μηνο
Πειραιώς: Κέρδη προ φόρων 125 εκατ. στο β τρίμηνο τπυ 2020
Ζημίες 150 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο του 2020 ανακοίνωσε η τράπεζα Πειραιώς, η οποία όμως εμφάνισε κ΄ρδη 82 εκατ. ευρώ στο β΄τρίμηνο του 2020.
Στα οικονομικά αποτελέσματα καταγράφεται:
Καθαρά έσοδα από τόκους 727 εκατ., +1% σε ετήσια βάση
Καθαρά έσοδα από προμήθειες 151 εκατ., +3% σε ετήσια βάση
Λειτουργικά έξοδα μειωμένα κατά 10% σε ετήσια συγκρίσιμη βάση, στα 428εκατ.
Αποτέλεσμα προ προβλέψεων και φόρων στα 470 εκατ., +17% σε ετήσια βάση
Αυξημένες προβλέψεις στα €670 εκατ., με 341 εκατ. σχετιζόμενες με το Covid-19, ενσωματώνοντας τις εκτιμήσεις για το νέο μακροοικονομικό περιβάλλον στο χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας
Κέρδη προ φόρων εξαιρουμένων των επιπτώσεων του Covid-19 στα €126 εκατ. το 6μηνο 2020 έναντι 57 εκατ. την ίδια περίοδο πέρυσι.
Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 16,0%, δείκτης CET-1 στο 14%
Ισχυρός δείκτης κάλυψης ρευστότητας στο 169%, δείκτης δανείων προς καταθέσεις στο 83%
Η οργανική μείωση των ΜΕΑ συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση 1,1δισ. από την αρχή του έτους
Δεσμευτική προσφορά για 0,6 δισ. χαρτοφυλάκιο ΜΕΑ άνευ εξασφαλίσεων (Iris)

Χρήστος Μεγάλου: Σε ικανοποιητικό επίπεδο η ποιότητα ενεργητικού

«Στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, αντιμετωπίσαμε αυτό που ελπίζουμε να ήταν η κορύφωση της πανδημικής κρίσης, όσο και τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων, ενώ τον Ιούνιο επιταχύνθηκε η επανεκκίνηση των περισσότερων από τους τομείς της οικονομίας.
Στη διάρκεια αυτής της περιόδου, συνεχίσαμε να δίνουμε τη μέγιστη έμφαση στην ασφάλεια των εργαζομένων και των πελατών μας», δηλώνει ο CEO της τράπεζας.
«Η Τράπεζα Πειραιώς παρείχε στήριξη στους πελάτες της, χορηγώντας νέα δάνεια ύψους €3,5δισ. από την αρχή του έτους, καλύπτοντας την αυξημένη ζήτηση πιστώσεων.
Σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς συμμετείχε στο «Εγγυοδοτικό Ταμείο για το Covid-19», στοχεύοντας στην ενίσχυση μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, παρέχοντας δάνεια κεφαλαίου κίνησης ύψους €1 δισ., καθώς και στο πρόγραμμα χρηματοδότησης «Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ», παρέχοντας χρηματοδότηση ύψους €0,4 δισ.
Επιπλέον, η Τράπεζα έχει προετοιμαστεί για το νέο πρόγραμμα επιδότησης δόσεων στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας για δανειολήπτες που έχουν επηρεαστεί από την πανδημία.
Δάνεια ενήμερων πελατών ύψους €4 δισ. έχουν ενταχθεί σε προγράμματα αναστολής καταβολής οφειλών.
Η ζήτηση για αναστολή καταβολής οφειλών σταδιακά περιορίζεται, λαμβάνοντας υπόψη και τις εναλλακτικές δυνατότητες που διατίθενται μέσω των κρατικών προγραμμάτων στήριξης.
H ποιότητα του ενεργητικού διατηρήθηκε σε ικανοποιητικό επίπεδο, χάρις στα προληπτικά μέτρα που ελήφθησαν. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του έτους, μειώσαμε το απόθεμα ΜΕΑ κατά €0,8 δισ. Επιπλέον, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για το μη οργανικό τμήμα της στρατηγικής μας για τη μείωση των ΜΕΑ.
Αναφορικά με την τιτλοποίηση των στεγαστικών ΜΕΑ Phoenix (€2 δισ.), η προκαταρκτική αξιολόγηση από οίκο πιστοληπτικής διαβάθμισης έχει ολοκληρωθεί, επιβεβαιώνοντας το ύψος των senior ομολογιών, ενώ στη συναλλαγή Vega ύψους €5δισ., το απαιτούμενο επιχειρηματικό σχέδιο και το στάδιο της προκαταρκτικής πιστοληπτικής αξιολόγησης βρίσκονται σε εξέλιξη.
Επιπλέον, στο τέλος Ιουλίου λάβαμε δεσμευτική προσφορά για το χωρίς εξασφαλίσεις χαρτοφυλάκιο ΜΕΑ Iris, ύψους €0,6δισ.
Η κεφαλαιακή μας θέση βελτιώθηκε το 2ο τρίμηνο του 2020. Στα τέλη Ιουνίου 2020, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 16% με την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων για την επίπτωση της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΠ 9, έναντι 15,1% τον Μάρτιο του 2020, με τον δείκτη CET1 στο 14,0% έναντι 13,1% το προηγούμενο τρίμηνο.
H Τράπεζα σημείωσε ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα κατά το 1ο εξάμηνο 2020. Τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά +1% και + 3% αντίστοιχα, ενώ το λειτουργικό κόστος μειώθηκε περαιτέρω κατά 10% ετησίως σε συγκρίσιμη βάση.
Τα αποτελέσματα προ προβλέψεων και φόρων ανήλθαν στα €470 εκατ., κατά 17% υψηλότερα σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.
Οι προβλέψεις αυξήθηκαν στα €670 εκατ., με €341 εκατ. από αυτές να σχετίζονται με το Covid-19. Τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν ζημιογόνα κατά €215 εκατ. έχοντας ενσωματώσει την επίπτωση της πανδημίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, ενώ εξαιρουμένων των επιπτώσεων ανήλθαν σε κέρδη προ φόρων €126 εκατ.
Συνεχίζουμε επιμελώς το σχέδιο μετασχηματισμού της Τράπεζας, με στόχο αυτό να έχει οριστικοποιηθεί πλήρως μέχρι το τέλος του έτους.
Στρατηγική μας στόχευση παραμένει μια αποτελεσματική, με υγιή στοιχεία ενεργητικού, κερδοφόρα τράπεζα, προς όφελος των μετόχων, των εργαζομένων και της ελληνικής οικονομίας, και είμαστε δεσμευμένοι σε αυτήν».

Η Τράπεζα Πειραιώς, ενεργώντας υπεύθυνα σύμφωνα με το ESG πρόγραμμά της, συμβάλλει ουσιαστικά στον περιορισμό εξάπλωσης του Covid-19, καθώς και στον μετριασμό τυχόν σχετικών επιπτώσεων.
Η Τράπεζα Πειραιώς, σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και συνεργάζεται με την Κυβέρνηση και τις Εποπτικές Αρχές, προκειμένου να συμβάλει στην αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας και της διαταραχής της οικονομικής δραστηριότητας.
Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ανακοίνωσε τη στήριξη επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων (εργαζόμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις) που πλήττονται από το Covid-19.
Για την κατηγορία των φυσικών προσώπων, οι ελληνικές τράπεζες προσφέρουν αναστολή των δόσεων των ενήμερων δανείων τους για διάστημα τριών μηνών, με δυνατότητα παράτασης της αναστολής μέχρι το τέλος του έτους.
Για τις πληγείσες επιχειρήσεις αντίστοιχα, οι τράπεζες προσφέρουν αναστολή της πληρωμής των δόσεων κεφαλαίου ενήμερων δανείων.
H εφαρμογή της αναστολής της πληρωμής των δόσεων κεφαλαίου δανείων  από την Τράπεζα Πειραιώς διαμορφώθηκε στα €4δισ., εκ των οποίων σχεδόν τα μισά σχετίζονταν με πελάτες λιανικής και τα υπόλοιπα  με επιχειρηματικούς πελάτες.
Προκειμένου να στηρίξει τους πελάτες της, η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων του Ελληνικού Δημοσίου, τόσο μέσω της παροχής εγγύησης, όσο και επιδοτήσεων επιτοκίου.
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του υπο-προγράμματος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας «Εγγυοδοτικό Ταμείο για το Covid-19» με σκοπό τη διευκόλυνση των ΜΜΕ και Μεγάλων Επιχειρήσεων με κεφάλαιο κίνησης, η Τράπεζα Πειραιώς έχει διαθέσει συνολικό ποσό ύψους €1,0δισ. από σύνολο €3,6δισ. της αγοράς.
Επίσης, στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης για 2ετή επιδότηση επιτοκίου σε νέες χρηματοδοτήσεις προς πληγείσες μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας, η Τράπεζα συμμετέχει με 3,2 χιλιάδες εγκεκριμένα αιτήματα συνολικού ύψους δανείων €0,4δισ. επί συνόλου €1,4δισ. για την ελληνική αγορά.
Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε επιπλέον το νέο «Πρόγραμμα Γέφυρα» περί επιδότησης δανείων με προσημείωση κύριας κατοικίας που θα καλύπτει τόσο εξυπηρετούμενα όσο και μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν πληγεί από την κρίση λόγω Covid-19.
Το συνολικό ύψους του προϋπολογισμού του προγράμματος θα ανέλθει σε περίπου €1δισ.
Όλοι οι επιλέξιμοι δανειολήπτες θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για το νέο πρόγραμμα από τις αρχές Αυγούστου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.
Για την Τράπεζα Πειραιώς, το επιλέξιμο χαρτοφυλάκιο εκτιμάται σε €1,2-1,4δισ. από €1,6 δισ. σε αναστολή πληρωμών δόσεων.
Οι πελάτες στηρίζουν και επωφελούνται από λύσεις που παρέχονται από τις ψηφιακές υπηρεσίες της Τράπεζας. Συνεχίζεται η καταγραφή ιστορικά υψηλού αριθμού νέων εγγραφών πελατών, ενώ οι συνολικές ψηφιακές συναλλαγές αυξήθηκαν επίσης.
Η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε στη δωρεά υγειονομικού εξοπλισμού (20 αναπνευστήρες), οι οποίοι επιλέχθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.
Η Τράπεζα Πειραιώς προέτρεψε επίσης τους πελάτες της για να συμμετάσχουν στη συλλογική προσπάθεια, χρησιμοποιώντας την online υπηρεσία «Pay & Save».
Οι πελάτες εξοικονόμησαν συνολικά €0,4εκατ. και η Τράπεζα προσέφερε το αντίστοιχο ποσό για τις ανάγκες αντιμετώπισης της πανδημίας.
Προκειμένου να υποστηρίξει τις ευάλωτες ομάδες, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε τη διάθεση 26 εξοπλισμένων και λειτουργικών κατοικιών στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα για τη φιλοξενία καρκινοπαθών, καθώς και των συγγενών και συνοδών τους, σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.

Νέος Εταιρικός Μετασχηματισμός

Η Τράπεζα Πειραιώς, αξιοποιώντας την πρόοδο της περιόδου 2017-2019, ολοκλήρωσε τον Ιούλιο 2020 τη φάση κατάρτισης του νέου σχεδίου μετασχηματισμού της, ξεκινώντας την εφαρμογή του για τα επόμενα 3-5 χρόνια.
Οι βασικοί στόχοι του σχεδίου είναι:
-η αναβάθμιση της εμπορικής πλατφόρμας της Τράπεζας, ενισχύοντας τις νέες τραπεζικές εργασίες μέσω της παροχής ψηφιακών υπηρεσιών και προϊόντων, αξιοποιώντας πλήρως τις επιχειρήσεις υψηλής δυναμικής και προοπτικής
-η ανάδειξη της Τράπεζας Πειραιώς σε τράπεζα πρώτης επιλογής των πελατών, μέσω πελατοκεντρικής, ψηφιακά πρωτοποριακής και στοχευμένης πρότασης για τη δημιουργία αξίας
-η ενίσχυση και ενδυνάμωση του ταλέντου εντός της Τράπεζας μέσω αποτελεσματικού προφίλ στελέχωσης για το ανθρώπινο δυναμικό
-η προώθηση απλοποίησης και  αυτοματισμών σε όλους τους τομείς για την επίτευξη εξοικονόμησης κόστους εξυπηρέτησης και απελευθέρωσης πόρων, ώστε να δοθεί έμφαση στις εμπορικές δραστηριότητες.

Οι μεσοπρόθεσμες προσδοκίες της Τράπεζας Πειραιώς στοχεύουν σε μια τράπεζα:

-με αποτελεσματική δομή και με μείωση του λειτουργικού κόστους κατά 20% μεσοπρόθεσμα
-ψηφιακή, με τριπλασιασμό των ψηφιακών πωλήσεων, σε σύγκριση με τα τρέχοντα επίπεδα
-διαφοροποιημένη, με μεταβολή της αναλογίας συνεισφοράς των καθαρών εσόδων από προμήθειες και καθαρών εσόδων από τόκους από ~20%-80%, σε ~30%-70%
-καινοτόμο, με ενίσχυση του χρόνου εργασιών πληροφορικής που επενδύεται σε πρωτοβουλίες αναβάθμισης κατά 35%
-εστιασμένη στον στόχο, αυξάνοντας τον χρόνο που αφιερώνεται σε δραστηριότητες παραγωγής εσόδων στο δίκτυο καταστημάτων κατά >50%
-με υγιή στοιχεία ενεργητικού, επιτυγχάνοντας μονοψήφιο δείκτη ΜΕΑ
-παραγωγική, αυξάνοντας τα μεγέθη και τα βασικά έσοδα ανά εργαζόμενο.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS