Εθνική: Κέρδη 360 εκατ. στο α΄ 6μηνο του 2020 - Στα 56 εκατ. στο β' 3μηνο του 2020

Εθνική: Κέρδη 360 εκατ. στο α΄ 6μηνο του 2020 - Στα 56 εκατ. στο β' 3μηνο του 2020
Η ανθεκτικότητα των λειτουργικών αποτελεσμάτων της Εθνικής Τράπεζας απορρόφησε το σοκ της πανδημίας του κορωνοϊού κατά το Β’ τρίμηνο 2020
Κέρδη 360 εκατ. ευρώ εμφάνισε η Εθνική Τράπεζα στο α΄ 6μηνο του 2020, ενώ το β' 3μηνο του 2020 η κερδοφορία διαμορφώθηκε στα 56 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικότερα:
-Τα μέτρα διευκόλυνσης καταβολής οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων έχουν ως αποτέλεσμα την υποβολή περίπου 39,5 χιλ. αιτήσεων που αντιστοιχούν σε υπόλοιπα δανείων ύψους περίπου 3,5 δισ. ευρώ μέχρι σήμερα
-Ενεργή συμμετοχή σε όλα τα κυβερνητικά προγράμματα στήριξης για την πανδημία του κορωνοϊού, συμπεριλαμβανομένου του ΤΕΠΙΧ-ΙΙ (περίπου 2,4 χιλ. πελάτες και €230 εκατ. εγκεκριμένα δάνεια από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα - ΕΑΤ), των δανείων με εγγύηση Δημοσίου για κεφάλαιο κίνησης επιχειρήσεων (περίπου €800 εκατ. εγκεκριμένα δάνεια, εκ των οποίων περίπου €550 εκατ. έχουν ήδη εκταμιευθεί), καθώς και των δανείων σε επιχειρήσεις με επιδότηση επιτοκίου (περίπου 8,8 χιλ. εγκεκριμένες αιτήσεις που αντιστοιχούν σε επιδότηση επιτοκίου ύψους €35 εκατ. ετησίως)
-Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της Τράπεζας, με τις συναλλαγές e-banking να καταγράφουν αύξηση 32% μετά την άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας σε σχέση με τους μήνες πριν τον κορωνοϊό.
Οι μηνιαίοι ενεργοί χρήστες των ψηφιακών καναλιών άγγιξαν τα 1,5 εκατ. τον Ιούνιο, αυξημένοι κατά 53% σε ετήσια βάση, ενώ περίπου 160 χιλ. πελάτες έχουν εγγραφεί σε ψηφιακά δίκτυα από την αρχή του έτους έως σήμερα
- Η διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των υπαλλήλων και πελατών παραμένει ύψιστη προτεραιότητα της Τράπεζας.
Tο ποσοστό του προσωπικού που εργάζεται εξ αποστάσεως, αλλά με ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και αποδοτικότητα, ανέρχεται σε περίπου 50% έναντι 70% κατά το μέγιστο στη διάρκεια της απαγόρευσης κυκλοφορίας
-Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €465 εκατ.1 το Α’ εξάμηνο 2020, ενισχυμένα κατά 90% σε ετήσια βάση. Τα οργανικά κέρδη Α’ εξαμήνου 2020 αυξήθηκαν κατά 21% σε ετήσια βάση σε €132 εκατ.2, αντανακλώντας τη σημαντική περιστολή των δαπανών προσωπικού και των γενικών διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων, την ομαλοποίηση του υποκείμενου κόστους πιστωτικού κινδύνου, καθώς και τη μείωση της πίεσης στα οργανικά έσοδα.
Τα οργανικά κέρδη Β’ τριμήνου 2020 διαμορφώθηκαν σε €65 εκατ.2
-Στην Ελλάδα, τα καθαρά έσοδα από τόκους σταθεροποιήθηκαν σε €259 εκατ. το Β’ τρίμηνο 2020 (-1% σε τριμηνιαία βάση), καθώς το όφελος από το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης αντιστάθμισε την μείωση των επιτοκίων στα δάνεια
-Αντικατοπτρίζοντας τη μέγιστη αρνητική επίδραση της πανδημίας του κορωνοϊού τον Απρίλιο και τον Μάιο, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες σημείωσαν πτώση ύψους 14% σε τριμηνιαία βάση. Παρόλα αυτά, τον Ιούνιο τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανέκαμψαν σημαντικά κατά 30% σε μηνιαία βάση, ενώ σε επίπεδο εξαμήνου τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 4% σε σχέση με το Α’ εξάμηνο 2019, ανερχόμενα σε €118 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της ανάκαμψης των εσόδων από προμήθειες Λιανικής Τραπεζικής (+15% σε ετήσια βάση), αντανακλώντας την ενίσχυση των προμηθειών από κάρτες, υπηρεσίες διαμεσολάβησης και δάνεια
-Τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €786 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2020, ενσωματώνοντας υψηλά μη επαναλαμβανόμενα κέρδη σχετιζόμενα με την ανταλλαγή τριών υφιστάμενων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) που κατείχε η ΕΤΕ με ένα νέο ΟΕΔ ύψους €515 εκατ., καθώς και την πώληση ΟΕΔ στο χαρτοφυλάκιο «διακρατούμενων για την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών και για ενδεχόμενη πώληση» (HTCS) ύψους €264 εκατ. κατά τη διάρκεια του Α’ τριμήνου 2020. Το Β’ τρίμηνο 2020, τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα ομαλοποιήθηκαν σε €12 εκατ.
-Η περαιτέρω περιστολή των δαπανών προσωπικού και των γενικών διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων στην Ελλάδα το Β’ τρίμηνο 2020 είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική αποκλιμάκωσή τους σε επίπεδο εξαμήνου κατά 9% και 6% σε ετήσια βάση το A’ εξάμηνο 2020.
Οι λειτουργικές δαπάνες διαμορφώθηκαν σε €406 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2020 (-1% σε ετήσια βάση), απορροφώντας την αύξηση των αποσβέσεων ως αποτέλεσμα της αρνητικής επίπτωσης από τη μετάβαση στο διεθνές λογιστικό πρότυπο 16 (ΔΠΧΑ 16), σε συνδυασμό με την πώληση του μειοψηφικού ποσοστού της ΕΤΕ στην ΠΑΝΓΑΙΑ (νυν «Prodea») στα μέσα του 2019
-Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους €562 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2020 ενσωματώνουν τις προβλέψεις απομείωσης ύψους €426 εκατ. σχετιζόμενες με την πανδημία του κορωνοϊού, με το κόστος πιστωτικού κινδύνου να διαμορφώνεται σε περίπου 94μ.β. το Α’ εξάμηνο 2020, εξαιρουμένων των εν λόγω προβλέψεων. To υποκείμενο κόστος πιστωτικού κινδύνου το Β’ τρίμηνο 2020 ανήλθε σε 92μ.β.
-Το υπόλοιπο Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) σε επίπεδο Τράπεζας μειώθηκε σε €10.1 δισ. το Β’ τρίμηνο 2020
-Η μείωση των ΜΕΑ συνεχίστηκε κατά το Β’ τρίμηνο 2020 (-€0,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση), αντανακλώντας οργανικές ενέργειες, παρά την προσωρινή διακοπή των ρευστοποιήσεων ενεχύρων.
Οι καθαρές εισροές ΜΕΑ μειώθηκαν σε σχέση με το Α’ τρίμηνο 2020, αντικατοπτρίζοντας την εφαρμογή μέτρων διευκόλυνσης καταβολής οφειλών, καθώς και τα κυβερνητικά προγράμματα στήριξης των δανειοληπτών. Η αποκατάσταση της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων (curings) σημείωσε βελτίωση το Β’ τρίμηνο 2020 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο
-Ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκε σε επίπεδα άνω του 57%, παρέχοντας στην ΕΤΕ ευελιξία αναφορικά με τη στρατηγική περαιτέρω μείωσης ΜΕΑ της Τράπεζας
-Η συμφωνία της ΕΤΕ τον Ιούνιο για την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις ύψους €1,6 δισ. (Project Icon) ολοκληρώνει μια σειρά επιτυχημένων πωλήσεων ΜΕΑ στην Ελλάδα συνολικού ύψους περίπου €6 δισ., οδηγώντας το απόθεμα ΜΕΑ σε επίπεδο Τράπεζας σε €10,1 δισ.
-Η Τράπεζα έχει ήδη ολοκληρώσει τα βασικά προπαρασκευαστικά βήματα για τη μεγάλη τιτλοποίηση πλέον των €6 δισ. (Project Frontier), με την εν λόγω συναλλαγή να αναμένεται να ολοκληρωθεί το Α’ εξάμηνο 2021
-Οι εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα ανήλθαν σε €1,8 δισ. το Α’ εξάμηνο 2020, ενισχυμένες κατά 14% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας τις εκταμιεύσεις δανείων προς επιχειρήσεις
-Συμπεριλαμβανομένου του Ιουλίου, η νέα παραγωγή δανείων ανήλθε σε €2,8 δισ. Οι προγραμματισμένες εκταμιεύσεις για το Β’ εξάμηνο 2020 υπερβαίνουν τα €2 δις., επωφελούμενες από τα κυβερνητικά προγράμματα στήριξης των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού
-Οι εγχώριες καταθέσεις αυξήθηκαν κατά €1 δισ. ή 2% από την αρχή του έτους, αντανακλώντας εισροές καταθέσεων ιδιωτών. Οι δείκτες Κάλυψης Ρευστότητας (Liquidity Coverage Ratio - LCR) και Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (Net Stable Funding Ratio – NSFR) διατηρήθηκαν σε επίπεδα πλέον του 100%, υπερβαίνοντας κατά πολύ τα ελάχιστα εποπτικά όρια
-Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα διαμορφώθηκε σε €10,5 δισ. το Β’ τρίμηνο 2020 από €5,0 δισ. το Μάιο του 2020, μέσω της εκμετάλλευσης της δυνατότητας άντλησης ρευστότητας από το Πρόγραμμα Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης (LTRO/TLTRO) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), ενώ το κόστος χρηματοδότησης διαμορφώθηκε σε επίπεδα της τάξεως των 14μ.β.

Δείκτης CET1 στο 15,9%3, 13,0%3 ενσωματώνοντας την πλήρη επίδραση του ΔΠΧΑ 9

-Ο δείκτης CET1 αυξήθηκε κατά 40μ.β. σε τριμηνιαία βάση σε 15,9%3 το Β’ τρίμηνο 2020 και ενσωματώνει την αρνητική επίπτωση των προβλέψεων απομείωσης σχετιζόμενες με την πανδημία του κορωνοϊού ύψους €426 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2020. Ενσωματώνοντας την πλήρη επίδραση του ΔΠΧΑ 9, ο δείκτης CET1 διαμορφώνεται σε 13,0%3, ενισχυμένος κατά 40μ.β. σε σχέση με το Α’ τρίμηνο 2020
-Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 16,9%3 και υπερβαίνει κατά περίπου 540μ.β. τις προσαρμοσμένες για την πανδημία του κορωνοϊού κεφαλαιακές απαιτήσεις ύψους 11,5% για το 2020, μη λαμβάνοντας υπόψη την επιπλέον μείωση κατά 50μ.β. από το Απόθεμα Ασφαλείας των Λοιπών Συστημικά Σημαντικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (O-SII) ως απάντηση στην κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού, μετά από πρόσφατη επικοινωνία με την ΕΚΤ

Παύλος Μυλωνάς Διευθύνων Σύμβουλος ΕΤΕ: Σε αυτό το πρωτόγνωρο περιβάλλον, ο ρόλος μας στη στήριξη των πελατών μας και της ελληνικής οικονομίας είναι πιο κρίσιμος από ποτέ.

«Η πανδημία του κορωνοϊού συνεχίζει να παίζει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις στην οικονομία.
Η επιβολή περιοριστικών μέτρων και η αυξημένη αβεβαιότητα οδήγησαν σε μία άνευ προηγουμένου πτώση της οικονομικής δραστηριότητας το Β’ τρίμηνο 2020.
Παρόλα αυτά, με το σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας και με καθυστέρηση του υψίστης σημασίας τουριστικού κλάδου, καθώς και με την ευρεία εφαρμογή δημοσιονομικών μέτρων στήριξης και παροχής ρευστότητας, η δραστηριότητα σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας δείχνει σαφή σημάδια ανάκαμψης ήδη τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.
Σε αυτό το πρωτόγνωρο περιβάλλον, ο ρόλος μας στη στήριξη των πελατών μας και της ελληνικής οικονομίας είναι πιο κρίσιμος από ποτέ.
Σε αυτήν την κατεύθυνση, έχουμε προχωρήσει στη στοχευμένη παροχή μέτρων διευκόλυνσης καταβολής οφειλών, σε συνδυασμό με την ενεργή συμμετοχή μας σε όλα τα κυβερνητικά προγράμματα στήριξης.
Ειδικότερα, έχουμε προχωρήσει σε μέτρα διευκόλυνσης καταβολής οφειλών που ανέρχονται σε €3,5 δισ. σε περισσότερους από 39 χιλ. πελάτες.
Επιπλέον, έχουμε εκταμιεύσει νέα δάνεια της τάξεως των €2,8 δισ. σε συνδυασμό με τα κυβερνητικά προγράμματα στήριξης, ενώ οι προγραμματισμένες εκταμιεύσεις για το Β’ εξάμηνο 2020 υπερβαίνουν τα €2 δισ.
Όσον αφορά στην ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου, ακολουθήσαμε μία συντηρητική στάση και σχηματίσαμε ήδη κατά το Α’ τρίμηνο 2020 το σύνολο των προβλέψεων απομείωσης σχετιζόμενων με την πανδημία του κορωνοϊού (€0,4 δισ.).
Αργότερα στη χρονιά, αναμένουμε να εκκινήσουμε τη διαδικασία τιτλοποίησης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (Project Frontier). Υπερβαίνοντας τα €6 δισ., η εν λόγω τιτλοποίηση θα συντελέσει αποφασιστικά στη δραστική μείωση του τρέχοντος υπολοίπου Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της ΕΤΕ ύψους €10 δισ. κατά σχεδόν τα 2/3α.
Κεφαλαιοποιώντας την ενισχυμένη οργανική μας κερδοφορία, θα απορροφήσουμε τις απαιτούμενες προβλέψεις, θέτοντας ως στόχο την ολοκλήρωση της συναλλαγής το Α’ εξάμηνο 2021.
Τα οργανικά αποτελέσματα του Ομίλου παρέμειναν ανθεκτικά σε αυτό το ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον.
Τα οργανικά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 21% σε ετήσια βάση σε €132 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2020. Αυτή η επίδοση αντικατοπτρίζει τη σημαντική περιστολή των εγχώριων δαπανών προσωπικού και των γενικών διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων κατά 9% και 6%, αντίστοιχα, σε ετήσια βάση, καθώς και την ομαλοποίηση του κόστους πιστωτικού κινδύνου, εξαιρουμένων των προβλέψεων για τον κορωνοϊό, αντανακλώντας την καλύτερη εκ του αναμενόμενου οργανική επίδοση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων.
Σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο και καθώς η οικονομία ανακάμπτει, θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε τα επιτεύγματα του επιτυχημένου Προγράμματος Μετασχηματισμού μας. Κεφαλαιοποιώντας τη δυναμική αυτή, θα επιταχύνουμε τόσο τη μετάβασή μας στα ψηφιακά κανάλια, όσο και την υιοθέτηση ενός πιο ευέλικτου λειτουργικού μοντέλου, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας της Τράπεζας.
Είμαι υπερήφανος για τα επιτεύγματά μας κατά τη διάρκεια αυτού του ταραχώδους πρώτου εξαμήνου του έτους: την προάσπιση της ασφάλειας του προσωπικού μας και τη στήριξη των πελατών μας και της ελληνικής οικονομίας, εκπληρώνοντας με αυτό τον τρόπο τον ιστορικό μας ρόλο.»


Κερδοφορία

Ελλάδα

Τα οργανικά κέρδη ανήλθαν σε €63 εκατ. το Β’ τρίμηνο 2020 από €58  εκατ. Α’ τρίμηνο 2020, αντανακλώντας τη σταθεροποίηση των καθαρών εσόδων από τόκους, τη σημαντική περιστολή των δαπανών προσωπικού και των γενικών διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων, καθώς και ομαλοποίηση του υποκείμενου κόστους πιστωτικού κινδύνου, ύστερα από τη σημαντική αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις λόγω του κορωνοϊού το προηγούμενο τρίμηνο.
Τα καθαρά έσοδα από τόκους σταθεροποιήθηκαν σε €259 εκατ. το Β’ τρίμηνο 2020 από €262 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2020, καθώς η μείωση στα επιτόκια δανείων αντισταθμίστηκε από την περαιτέρω ανατιμολόγηση των καταθέσεων προθεσμίας και τη βοηθητική στάση της ΕΚΤ, μέσω της επιδότησης του κόστους ρευστότητας.
Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο επί του μηνιαίου μέσου όρου των τοκοφόρων στοιχείων του Ενεργητικού εξαιρώντας τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκε κατά 15μ.β. σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκε σε 238μ.β.
Σε επίπεδο εξαμήνου, τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 8,1% σε ετήσια βάση σε €521 εκατ., κυρίως ως αποτέλεσμα της σημαντικής αποκλιμάκωσης ΜΕΑ κατά €4,7 δισ. το 2019, καθώς και της πώλησης χρεογράφων κατά τα προηγούμενα τρίμηνα.
Αντικατοπτρίζοντας την αρνητική επίδραση της απαγόρευσης κυκλοφορίας στη διεξαγωγή συναλλαγών, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε €54 εκατ. το Β’ τρίμηνο 2020 από €63 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2020, με τις προμήθειες από υπηρεσίες διαμεσολάβησης να σημειώνουν πτώση της τάξεως του 26,7% ή €3 εκατ. περίπου σε τριμηνιαία βάση. Σε επίπεδο εξαμήνου, ωστόσο, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 3,7% σε σχέση με το Α’ εξάμηνο 2019, ανερχόμενα σε €118 εκατ., ως αποτέλεσμα της ανάκαμψης των εσόδων από προμήθειες Λιανικής Τραπεζικής (+15,4% σε ετήσια βάση), αντανακλώντας την ενίσχυση των προμηθειών από κάρτες (+28,0% σε ετήσια βάση), υπηρεσίες διαμεσολάβησης (+17,2% σε ετήσια βάση) και δάνεια (+14,8% σε ετήσια βάση).
Μετά τα υψηλά μη επαναλαμβανόμενα κέρδη σχετιζόμενα με την ανταλλαγή τριών υφιστάμενων ΟΕΔ που κατείχε η ΕΤΕ με ένα νέο ΟΕΔ (€515 εκατ.), καθώς και την πώληση ΟΕΔ στο χαρτοφυλάκιο «διακρατούμενων για την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών και για ενδεχόμενη πώληση» (€264 εκατ.) κατά τη διάρκεια του Α’ τρίμηνου 2020, τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις ομαλοποιήθηκαν σε €10 εκατ. το Β’ τρίμηνο 2020.
Οι λειτουργικές δαπάνες ανήλθαν σε €186 εκατ. το Β’ τρίμηνο 2020 από €197 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2020, ως αποτέλεσμα της περαιτέρω περιστολής τόσο των δαπανών προσωπικού (-4,2% σε τριμηνιαία βάση), όσο και των γενικών διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων (-9,5% σε τριμηνιαία βάση). Σε ετήσια και δημοσιευμένη βάση, οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 1,4% το Α’ εξάμηνο 2020, καθώς η σημαντική αποκλιμάκωση των δαπανών προσωπικού (-9,2% σε ετήσια βάση) και των γενικών διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων (-6,1% σε ετήσια βάση) σχεδόν αντισταθμίστηκε από την αύξηση των αποσβέσεων (+48,5% ή €23 εκατ. σε ετήσια βάση), ως αποτέλεσμα της μετάβασης στα μέσα του 2019 στο ΔΠΧΑ 16, σε συνδυασμό με την πώληση του μειοψηφικού ποσοστού της ΕΤΕ στην Prodea.
Η αποκλιμάκωση των δαπανών προσωπικού αντανακλά τη θετική επίπτωση σε επίπεδο τριμήνου της επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού το Φεβρουάριο 2020, με τη συμμετοχή να ανέρχεται σε περίπου 1,100 εργαζόμενους.
Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις διαμορφώθηκαν σε €65 εκατ. το Β’ τρίμηνο 2020, ήτοι 94μ.β. επί του μέσου όρου δανείων μετά προβλέψεων, από €70 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2020, εξαιρώντας τις προβλέψεις απομείωσης σχετιζόμενες με την πανδημία του κορωνοϊού ύψους €10 εκατ. το Β’ τρίμηνο 2020 και €416 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2020 (ήτοι 150μ.β. επί του μέσου όρου δανείων μετά από προβλέψεις, μη ετησιοποιημένες). Εξαιρουμένων των επισφαλών απαιτήσεων ύψους €426 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2020, ως απόρροια της οικονομικής κρίσης του κορωνοϊού, το κόστος πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκε σε 97μ.β.  
Τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €457 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2020 από €239 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2019, εξαιρουμένου του κόστους Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού (€90 εκατ.), της δαπάνης για το ΛΕΠΕΤΕ (€19 εκατ.), καθώς και του κόστους αναδιάρθρωσης και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων δαπανών (€8 εκατ.).
Τα κέρδη μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε €18 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2020, αντανακλώντας τα κέρδη περιόδου της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία έχει ταξινομηθεί ως περιουσιακό στοιχείο προοριζόμενο προς πώληση.
Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €480 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2020 από €241 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2019, αντικατοπτρίζοντας τα υψηλά κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις, επωφελούμενα από την ανταλλαγή και πώληση ΟΕΔ κατά τη διάρκεια του Α’ τριμήνου, τα οποία απορρόφησαν την αύξηση των συνολικών προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις σχετιζόμενες με την πανδημία του κορωνοϊού .

Διεθνείς δραστηριότητες:

Στις διεθνείς δραστηριότητες, ο Όμιλος παρουσίασε κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους €8 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2020 έναντι €6 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2019.

Ποιότητα Δανειακού Χαρτοφυλακίου

Η μείωση των ΜΕΑ συνεχίστηκε κατά το Β’ τρίμηνο 2020, με τα ΜΕΑ σε επίπεδο Τράπεζας να μειώνονται κατά €0,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση σε €10,1 δισ., αντανακλώντας οργανικές ενέργειες, παρά την προσωρινή διακοπή των ρευστοποιήσεων ενεχύρων.
Οι καθαρές εισροές ΜΕΑ μειώθηκαν σημαντικά σε σχέση με το Α’ τρίμηνο 2020, αντικατοπτρίζοντας τα οφέλη από την εφαρμογή μέτρων διευκόλυνσης καταβολής οφειλών, καθώς και τα κυβερνητικά προγράμματα στήριξης επιχειρήσεων. Η αποκατάσταση της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων (curings) σημείωσε βελτίωση το Β’ τρίμηνο 2020 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ οι αναδιαρθρώσεις δανείων (restructurings) επανέρχονται κοντά στα επίπεδα προ της πανδημίας του κορωνοϊού.
O δείκτης ΜΕΑ στην Ελλάδα μειώθηκε κατά περίπου 90μ.β. σε τριμηνιαία βάση και 570μ.β. σε ετήσια βάση, σε 30,9% το Β’ τρίμηνο 2020. Ο δείκτη κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 56,9% από 56,0% το Α’ τρίμηνο 2020, αυξημένος κατά περίπου 90μ.β. σε τριμηνιαία βάση.
Στις διεθνείς δραστηριότητες , ο δείκτης ΜΕΑ διαμορφώθηκε σε 9,4% το Β’ τρίμηνο 2020, με τον αντίστοιχο δείκτη κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις να ανέρχεται σε 76,7%.

Κεφαλαιακή Επάρκεια

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του B’ τριμήνου 2020, ο δείκτης CET1 διαμορφώνεται σε 15,9% , ενισχυμένος κατά 40μ.β. σε τριμηνιαία βάση, αντανακλώντας την κερδοφορία του τριμήνου, τα κέρδη αποτίμησης ομολόγων (FVTOCI), καθώς και τη θετική επίπτωση από τις αλλαγές στον Κανονισμό σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας (CRR).
O Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 16,9%4.
Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας ενσωματώνουν τις προβλέψεις απομείωσης σχετιζόμενες με την πανδημία του κορωνοϊού, υπερβαίνοντας τις προσαρμοσμένες για την πανδημία του κορωνοϊού κεφαλαιακές απαιτήσεις για το 2020.
Ενσωματώνοντας την πλήρη επίδραση του ΔΠΧΑ 9, ο δείκτης CET1 διαμορφώνεται σε 13,0%4, αυξημένος κατά 40μ.β. σε σχέση με το Α’ τρίμηνο 2020.

Ρευστότητα

Στην Ελλάδα, οι καταθέσεις ανήλθαν σε €43,3 δισ., αντικατοπτρίζοντας εκροές καταθέσεων ύψους €0,7 δισ. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα των εκροών κρατικών καταθέσεων, ενώ οι καταθέσεις ιδιωτών διατήρησαν τη θετική τους τάση (+€0,9 δισ. σε τριμηνιαία βάση).
Οι καταθέσεις στις διεθνείς δραστηριότητες παρέμειναν αμετάβλητες σε τριμηνιαία βάση, σε €1,5 δισ. Σε επίπεδο Ομίλου, οι καταθέσεις σε αυξήθηκαν κατά 4,0% σε σχέση με το Α’ εξάμηνο 2019, ανερχόμενες σε €44,8 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2020, αντανακλώντας τις εισροές καταθέσεων ύψους €1,7 δισ. στην Ελλάδα.
Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 63,7% στην Ελλάδα και σε 64,5% σε επίπεδο Ομίλου.
Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα ανήλθε σε €10,5 δισ. το Β’ τρίμηνο 2020, καθώς η ΕΤΕ εκμεταλλεύτηκε τη δυνατότητα άντλησης ρευστότητας από το Πρόγραμμα Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης (LTRO/TLTRO) της ΕΚΤ. Αντανακλώντας την ανατιμολόγηση των καταθέσεων προθεσμίας και την παροχή ρευστότητας χαμηλού κόστους από την ΕΚΤ, το κόστος χρηματοδότησης της Τράπεζας διαμορφώθηκε σε επίπεδα της τάξεως των 14μ.β. Οι δείκτες LCR και NSFR διατηρήθηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα πλέον του 100%, υπερβαίνοντας κατά πολύ το ελάχιστο εποπτικό όριο.

Image
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS