Μια ματιά στα αποτελέσματα εξαμήνου της Inform Λύκος – Επηρεασμένα από τον Covid-19 τα αποτελέσματα

Μια ματιά στα αποτελέσματα εξαμήνου της Inform Λύκος – Επηρεασμένα από τον Covid-19 τα αποτελέσματα
Η αποτίμηση ανέρχεται στα 20,8 εκατ. ευρώ, σημαντικά χαμηλότερα από την καθαρή θέση, ενώ η μόχλευση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί υψηλή
Μειωμένα κέρδη εμφάνισε ο όμιλος Inform Λύκος στο πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης λόγω κυρίως του μη επαναλαμβάνομενου εσόδου που υπήρχε στη χρήση 2019.
Πιο αναλυτικά διατήρησε το επίπεδο πωλήσεων στα 34 εκατ. ευρώ εξαιρουμένου του εφάπαξ έργου της παραγωγής των ψηφοδελτίων ασφαλείας των προεδρικών εκλογών στη Νιγηρία ποσού 4,7 εκατ. ευρώ από το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο.
Η λειτουργική κερδοφορία περιορίστηκε μόλις κατά 0,4 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 3,5 εκατ. έναντι 3,9 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019, λόγω α) της ανάπτυξης λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού σε Ελλάδα και Ρουμανία και β) των νέων υπηρεσιών διαχείρισης εγγράφων που παρέχονται στους υφιστάμενους και νέους πελάτες μας από τις εξαγορές που πραγματοποιήθηκαν στη Ρουμανία την προηγούμενη χρονιά και είχαν συνεισφορά 0,5 εκατ. στην κερδοφορία του Ομίλου.
Αυτές οι υπηρεσίες διαχείρισης εγγράφων, ηλεκτρονικής και φυσικής αρχειοθέτησης και πιστοποιημένης ασφαλούς καταστροφής εγγράφων, καθώς και η ανάπτυξη των λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού συνεισέφεραν σημαντικά στη λειτουργική κερδοφορία αντισταθμίζοντας πλήρως την απώλεια της κερδοφορίας από το εφάπαξ έργο των ψηφοδελτίων στη Νιγηρία του Α’ εξαμήνου του 2019, αναφέρει η εταιρεία.
Εκτός των ανωτέρω, ο Όμιλος δραστηριοποιείται επίσης σε κλάδους που πλήττονται άμεσα από την παρούσα κρίση, και έτσι στη βασική επιχειρηματική δραστηριότητα παρατηρείται μείωση του κύκλου εργασιών της τάξης του -15% στο Α’ εξάμηνο του 2020, η οποία προέρχεται κυρίως από κατηγορίες προϊόντων που απευθύνονται σε οργανισμούς στους οποίους απαγορεύθηκε η λειτουργία από την κυβέρνηση κατά την περίοδο των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας COVID-19, με συνέπεια να περιοριστεί σημαντικά η κατανάλωση και συνεπακόλουθα να καθυστερήσει η έναρξη συμβάσεων από τους πελάτες μας.
Τα καθαρά κέρδη περιορίστηκαν στις 214 χιλ. ευρώ από 1,4 εκατ. ευρώ σε δημοσιευμένο επίπεδο.
Οι συνολικές υποχρεώσεις μειώθηκαν οριακά στα 42,1 εκατ. ευρώ και η καθαρή θέση είναι στα 39,2 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον υπήρχαν ταμειακά διαθέσιμα 3,6 εκατ. ευρώ, απαιτήσεις 13,4 εκατ. ευρώ και άυλα περιουσιακά στοιχεία 10,8 εκατ. ευρώ.
Η αποτίμηση ανέρχεται στα 20,8 εκατ. ευρώ, σημαντικά χαμηλότερα από την καθαρή θέση, ενώ η μόχλευση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί υψηλή.
Διαγραμματικά η μετοχή συσσωρεύει σε ένα εύρος τιμών από 0,95 ευρώ έως 1,10 ευρώ το τελευταίο διάστημα.

www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS