ΟΤΕ: Στο 1,263% το ποσοστό των ιδίων μετοχών

ΟΤΕ: Στο 1,263% το ποσοστό των ιδίων μετοχών
Ο ΟΤΕ κατέχει 5.940.058 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,263% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας
Στο 1,263% ανέρχεται το ποσοστό των ιδίων μετοχών του ΟΤΕ.
Ειδικότερα, ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, την 07/08/2020, αγόρασε 2 ίδιες μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.
Μετά και τις προαναφερόμενες αγορές, η Εταιρεία κατέχει 5.940.058 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,263% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.
Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS