Αποτύπωση των κινδύνων από τα μορατόρια ζητά η ΕΒΑ -Τι κατευθυντήριες οδηγίες δίνει προς τις τράπεζες και γιατί

Αποτύπωση των κινδύνων από τα μορατόρια ζητά η ΕΒΑ -Τι κατευθυντήριες οδηγίες δίνει προς τις τράπεζες και γιατί
Αποτύπωση των κινδύνων από τα μορατόρια ζητά η ΕΒΑ
Δύο δείχνουν οι σημαντικότερες ανησυχίες των εποπτικών αρχών για τα μορατόρια.
- Ο πιστωτικός κίνδυνος να εκφράζεται στο ακέραιο
-Οι διαφοροποιήσεις στα μορατόρια να μην παραβιάζουν τις κατευθυντήριες γραμμές των θεσμών διαμορφώνοντας δύο μέτρα και δύο σταθμά για τη χρηματοδότηση των οικονομιών των χωρών μελών αλλά και για τις ίδιες τις τράπεζες.
Σε έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) επιχείρηση να καταγράψει τις απορίες που έχουν δεχθεί οι τοπικοί επόπτες από τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύουν αλλά και από τις ίδιες τις τράπεζες που εφαρμόζουν τα μορατόρια.
Οπως όλα δείχνουν οι τράπεζες δεν θα ξεμπερδέψουν γρήγορα με τις "διακοπές" των πληρωμών, από τη μία γιατί οι δύσκολες συνθήκες στις τοπικές οικονομίες συνεχίζονται και έτσι οι επιχειρήσεις απαιτούν στήριξη και από την άλλη είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς πόσες επιχειρήσεις θα καταφέρουν να διαβιώσουν μετά το πέρας της πανδημίας, όταν δεν μπορεί να αξιολογηθεί ακόμη πότε η πανδημία θα πάψει να υφίσταται.
Στην ίδια λογική είναι δύσκολο και οι αρχές να αποφασίσουν το πότε θα γίνει η άρση ή η περαιτέρω χρονική επέκταση μέτρων όπως τα μορατόρια.
Στη λογική αυτήν η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών διατυπώνει μέσα από μια έκθεση σαφέστερες τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι τράπεζες της Ε.Ε.
Oι τεχνικές διευκρινήσεις που παρέχει η ΕΒΑ θα βοηθήσουν τους επόπτες και τους πιστωτικούς οργανισμούς για την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών.
Από τις ενημερώσεις στοιχείων των τραπεζών για τον Covid 19 πολλά σημεία με τεχνικές ερωτήσεις ετέθησαν υπόψη της ΕBΑ από τους επόπτες και τα πιστωτικά ιδρύματα.
Η Αρχή έλαβε αποφασιστικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης ιδίως της δημοσίευσης των κατευθυντηρίων γραμμών για θεσμοθετημένα και μη μορατόρια σχετικά με την αποπληρωμή δανείων
moratoria), σύμφωνα με την οποία η ευελιξία που ενσωματώνεται στο κανονιστικό πλαίσιο εφαρμόζεται με το στόχο τη διατήρηση συγκρίσιμων μετρήσεων.
Η EBA δημοσίευσε επίσης τις κατευθυντήριες οδηγίες για την υποβολή εκθέσεων και γνωστοποίηση των ανοιγμάτων που υπόκεινται σε μέτρα που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση της κρίσης COVID-19
Οι κατευθυντήριες γραμμές στόχο έχουν την αντιμετώπιση των αναγκών μέσα από τα απαιτούμενα στοιχεία και ο συντονισμός βραχυπρόθεσμων πρόσθετων εποπτικών αναφορών και ανακοινώσεις στοιχείων απαραίτητων για την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων που θεσπίστηκαν για την αντιμετώπιση της κρίσης του COVID ‐ 19 στα κράτη μέλη της ΕΕ.
Υπάρχει πολλά ζητήματα πολιτικής που προέκυψαν.
Η έκθεση της Αρχής επιχειρεί να δώσει διευκρινίσεις για ερωτήματα που τέθηκαν στο πλαίσιο της παρακολούθησης από την ΕΒΑ.
Η έκθεση εφαρμογής, στο τρέχον στάδιο, περιλαμβάνει ερωτήσεις και απαντήσεις οι οποίες τέθηκαν στους επόπτες για τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα μορατόρια .
Αυτό συνοδεύεται από μία περίληψη όλως των μορατόριων πληρωμών που υφίστανται αυτή τη στιγμή στην Ε.Ε.
Η έκθεση εφαρμογής καλύπτει επίσης ερωτήσεις και απαντήσεις σε σχέση με την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών στις αναφορές COVID-19 και την παροχή στοιχείων.
Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης σκέψεις για κριτήρια που ενδεχομένως οι πιστωτικοί θεσμοί θα ήθελαν να υιοθετήσουν σε σχέση με τον λειτουργικό κίνδυνο του του COVID-19.
Τα κοινά κριτήρια που παρέχονται στην έκθεση στοχεύουν να μειώσουν τις πιθανές ασυνέπειες στον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων που σχετίζονται με τον λειτουργικό κίνδυνο.
Αυτό θα επιτρέψει στα ιδρύματα να έχουν μια σαφή άποψη των εποπτικών και ρυθμιστικών προσδοκιών όταν θα ασχολούνται με τις ζημιές που συνδέονται με το λειτουργικό τους κίνδυνο.
Παραμένει υψίστης σημασίας τα ιδρύματα να συνεχίσουν να παρακολουθούν το χαρτοφυλάκιο και να αναγνωρίζουν ζημίες σύμφωνα με το υπόλοιπο προληπτικό πλαίσιο.
Ως εκ τούτου, ενώ η εφαρμογή των κατευθυντηριων γραμμών καταργεί την υποχρέωση για αυτόματη ταξινόμηση των οφειλετών που δεν πληρώνουνστην κατηγορία των αφερέγγυων όταν αυτοί εισέρχονται στο μορατόριο, δεν αφαιρεί την ευθύνη των τραπεζών να συνεχίσουν παρακολούθηση δανείων και τη διασφάλιση ότι τα πιστωτικά θέματα, τόσο στο πλαίσιο της προληπτικής εποπτείας αλλά και του λογιστικού πλαισίου αναγνωρίζουν την πραγματικότητα.
Μια σειρά από ερωτήσεις έθεσαν όλοι εκπρόσωποι του χώφρου όπως και οι θεσμοί που σχετίζονται με όλο το πλέγμα των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του Covid μέσα από τα μορατόρια. Και όλα αυ΄τα ροκειμένου να υπάρξει μια αρμονική εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών.

Τρία πολύ συγκεκριμενα σημεία που θεωρούνται σημαντικά

-Το πρώτο βασικό θέμα ξεκαθαρίζει περαιτέρω τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το μορατόριο μπορεί να εφαρμοστεί ευρέως ώστε να διασφαλιστεί πως τα μορατόρια είναι όμοια στην οικονομική τους ουσία ασχέτως αν πρόκειται για θεσμοθετημένα ή μη θεσμοθετημένα
-Δεύτερο το report παρέχει πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ένα μορατόριο μπορεί να αλλάζει μόνον το προγραμματισμό των πληρωμών και εάν το μορατόριο δεν θα πρέπει να επηρεάζει άλλες συνθήκες του δανείου άλλους όρους δηλαδή
-Τρίτο σημείο είναι η επιλογή κριτηρίων βάσει των οποίων οι υπόχρεοι μπορούν να εντάσσονται στα μορατόρια.Αυτά συνδέονται με το βαθμό κατά τον οποίον επηρεάστηκε η κάθε επιχείρηση από τον covid 19
Xρειάζεται πάντως περισσότερες διευκρινήσεις κατά πόσο όλα τα παραπάνω αλληλεπδρούν με την αξιολόγηση της αξιοπιστίας του υπόχρεου.

Ποιες ερωτήσεις δέχθηκε η ΕΒΑ

-Εαν ο κλάδος προσφέρει για Χ μήνες μορατόρια σε όλες τις επιχειρήσεις για επιχειρηματικά δάνεια μέχρι ένα Ψ ποσό θα επιτρέπεται κάτω από τις κατευθυντήριες γραμμές για τα μορατόρια ορισμένοι πιστωτικοί οργανισμοί να προσφέρουν μεγαλύτερη περίοδο χάριστος από τους Χ μήνες;
- Eάν παρέχονται μορατόρια για Χ μήνες σε όλες τις επιχειρήσεις για επιχειρηματικά δάνεια μέχρι ένα Ψ ποσό θα επιτρέπεται κάτω από τις κατευθυντήριες γραμμές να παρέχουν τον ίδιο αριθμό μηνών σε ένα επιχειρηματικό δάνειο το οποίο όμως υπερβαίνει το Ψ ποσό;
-Mπορεί ένα μορατόριο να προσφέρει παράταση της προθεσμίας πληρωμών στο αρχικό κεφάλαιο και να θεωρείται όμοιο με ένα μορατόριο που προσφέρει αναβολή της πληρωμής στο αρχικό κεφάλαιο συν τον τόκο;
Iδιαίτερα θα επιτραπεί ένα πιστωτικός οργανισμός να παρέχει στους υπόχρεους ένα μορατόριο σύμφωνα με το οποίο οι πληρωμές του αρχικού κεφαλαίου αναβάλλονται κατά τη διάρκεια του μορατορίου ενώ ένα άλλο πιστωτικό ίδρυμα προσφέρει στον υπόχρεο ένα μορατόριο στο οποίο οι πληρωμές τόσο του κεφαλαίου όσων και των τόκων αναβάλλονται;
-Μπορούν να μεμωνομένα πιστωιτκά ιδρύματα να κάνουν αλλαγές στα σχέδια πληρωμών όταν εργαλειοποιούν ένα γενικό μορατόριουμ;
-Θα επιτρέπεται επίσης ένας πιστωτικός οργανισμός να προσφέρει σε όλους τους υπόχρεους μια παράταση του σχεδίου πληρωμών των 6 μηνών ή άλλοι πιστωτικοί οργανισμοί να δίνουν για 4 μήνες;
Mπορεί διαφορετικά πιστωτικά ιδρύματα να παρέχουν μορατόρια διαφορετικής διάρκειας εφόσον όμως η διάρκεια βρίσκεται εντός ενός χρονικού πλαισίου και αυτές οι πληρωμές που είναι μέτρα ανακούφισης να είναι παρεμφερείς. Ωστόσο το πρόβλημα ανακούφισης πληρωμών τα οποία προσφέρει ένα πιστωτικό ίδρυμα ως τμήμα της τραπεζικής βιομηχανίας πρέπει να δίνουν τους ίδιους όρους προς όλους τους πελάτες αυτού του πιστωτικού ιδρύματος ώστε να είναι εντός των στόχων και του σκοπού του μορατορίου.

Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS