Νέα ΚΥΑ για την ενεργοποίηση του ΗΛΕΚΤΡΑ – 500 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων

Νέα ΚΥΑ για την ενεργοποίηση του ΗΛΕΚΤΡΑ – 500 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων
Η χρηματοδότηση των παρεμβάσεων θα μπορεί να γίνει και από εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών, ενώ τα αναβαθμισμένα κτίρια θα πρέπει να κατατάσσονται τουλάχιστον στη «Β» κατηγορία
Η δραστηριοποίηση εταιρειών ενεργειακών υπηρεσιών στην αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων, καθώς και η ποσοτικοποίηση της βελτίωσης του ενεργειακού προφίλ που θα πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω της αναβάθμισης, αποτελούν δύο από τις βασικότερες διαφοροποιήσεις που εισάγει πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση για την ενεργοποίηση του προγράμματος ΗΛΕΚΤΡΑ.
Η ΚΥΑ υπογράφηκε στις 31 Ιουλίου από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κ. Καραμανλή, τον τότε υφυπουργό Οικονομικών, Θ. Σκυλακάκη, τον απελθόντα πλέον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γ. Θωμά, καθώς και τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γ.Τσακίρη. Αντικαθιστά την αντίστοιχη Κοινή Υπουργική Απόφαση που είχε δημοσιευθεί το περασμένο καλοκαίρι, επικαιροποιώντας το πλαίσιο με το οποίο θα υλοποιηθούν οι ενεργειακές αναβαθμίσεις δημόσιων κτιρίων.
Έτσι, με τη νέα ΚΥΑ θεσπίζεται ποσοτικός στόχος για τα κτίρια που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, καθώς θα πρέπει μετά τις παρεμβάσεις να κατατάσσονται κατ' ελάχιστον στην κατηγορία ενεργειακής απόδοσης «Β». Οι παρεμβάσεις αυτές θα έχουν ως στόχο τον περιορισμό της ενεργειακής ζήτησης που συνδέεται με την τυπική χρήση του κτιρίου, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ενέργεια που χρησιμοποιείται για θέρμανση, ψύξη, αερισμό, παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) και φωτισμό, διασφαλίζοντας τα βέλτιστα επίπεδα υγιεινής, ποιότητας του αέρα εσωτερικού χώρου και άνεσης.

Εξειδίκευση των κριτηρίων επιλογής

Σε αυτό το πλαίσιο, εξειδικεύονται επίσης περαιτέρω τα βασικά κριτήρια για την επιλογή και την ένταξη των έργων στο πρόγραμμα, συγκριτικά με την ΚΥΑ που αντικαθίσταται. Έτσι, μεταξύ άλλων θα λαμβάνονται υπόψη α) η σκοπιμότητα στη βάση της επαρκούς τεκμηρίωσης της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης με την ικανοποίηση καθορισμένων ελάχιστων ή/και μέγιστων ανώτατων ορίων για τις βασικές παραμέτρους ενεργειακής απόδοσης, β) ο ολοκληρωμένος και λειτουργικός χαρακτήρας των προτεινόμενων έργων που εξασφαλίζεται με την εξής αλληλουχία: περιορισμός των ενεργειακών αναγκών και συμμόρφωση με τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ για την περίπτωση της ριζικής ανακαίνισης ως προς το κέλυφος του κτιρίου, συμμόρφωση ως προς τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα τεχνικά συστήματα, για τα συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου κτιρίου και πρόταση συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γ) η επάρκεια της τεχνικής τεκμηρίωσης του σχεδιασμού των παρεμβάσεων στο κέλυφος και στα τεχνικά συστήματα του κτιρίου, δ) η τεκμηρίωση του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, ε) η οικονομική βιωσιμότητα καθώς και στ) η εκπόνηση Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης, όπου απαιτείται.
Επίσης, η καινούρια απόφαση ανοίγει τον δρόμο για τη δραστηριοποίηση εταιρειών ενεργειακών υπηρεσιών στην αναβάθμιση του δημόσιου κτιριακού αποθέματος, καθώς μέρος ή το σύνολο των επενδύσεων των έργων του Προγράμματος μπορούν να χρηματοδοτούνται από ανάλογες εταιρείες ή τρίτους, μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ).

Δυνατότητα ομαδοποίησης δικαιούχων

Παράλληλα, στους δικαιούχους του προγράμματος προστίθενται τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, πέρα από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Επίσης, με τις προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων, γίνεται δυνατή η ομαδοποίηση δικαιούχων, ανάλογα με τις ειδικότερες ανάγκες, τη στόχευση σε συγκεκριμένη κατηγορία κτιρίων ή ενδεχόμενα άλλα επιμέρους κριτήρια.
Την ίδια στιγμή, η νέα ΚΥΑ επανακαθορίζει τη διάρκεια του προγράμματος, επεκτείνοντάς το έως το 2026, με δυνατότητα παράτασης. Την ίδια στιγμή, διατηρεί στα 500 εκατ. ευρώ τους πόρους του ΗΛΕΚΤΡΑ, με δυνατότητα τροποποίησης. Τα κονδύλια αυτά θα προέλθουν από δανεισμό από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ), καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕΠ).
Η εξυπηρέτηση των επενδυτικών δανείων θα χρηματοδοτείται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ωστόσο, εκτός από τα επενδυτικά δάνεια από το ΤΠΔ, το υπολειπόμενο τμήμα της χρηματοδότησης μπορεί πλέον να προέρχεται και από ιδίους πόρους των δικαιούχων, εκτός από τις επενδύσεις εταιρειών ενεργειακών υπηρεσιών, όπως προαναφέρθηκε.

Αυστηρό πλαίσιο ελέγχου

Την ίδια στιγμή, στο νέο καθεστώς εφαρμογής του ΗΛΕΚΤΡΑ διατηρείται το αυστηρό πλαίσιο ελέγχου υλοποίησης των έργων. Έτσι, στην περίπτωση δικαιούχων που διαπιστωθεί που διαπιστωθεί ότι δεν κάνουν ορθή και σύννομη χρήση των πόρων του προγράμματος, θα καταγγέλλεται η δανειακή σύμβαση, η πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων θα παύει να χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ και ο δικαιούχος θα υποχρεούται να επιστρέψει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το σύνολο του ποσού που έχει εκταμιευθεί προς αυτόν από το συνομολογηθέν δάνειο, ανεξάρτητα από τα ποσά που έχουν αποδοθεί από το ΠΔΕ για την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεών του, καθώς και το σύνολο του ποσού που αφορά σε κάθε είδους έξοδα και λοιπές δαπάνες συνομολόγησης και εξόφλησης του δανείου αυτού.
Μάλιστα, ειδικά για τους δικαιούχους που είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, με την καταγγελία της δανειακής σύμβασης επενδυτικού δανείου, η επιστροφή του συνόλου του ποσού που έχει εκταμιευτεί θα βαρύνει το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ του συγκεκριμένου φορέα, εντός των εγκεκριμένων ορίων του.

Κώστας Δεληγιάννης
deligkos@worldenergynews.gr
πηγή: www.worldenergynews.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS