Δομική Κρήτης: Στις 3/9 η Γενική Συνέλευση - Ποια θέματα θα συζητηθούν

Δομική Κρήτης: Στις 3/9 η Γενική Συνέλευση - Ποια θέματα θα συζητηθούν
Δομική Κρήτης: Στις 3 Σεπτεμβρίου η Τακτική Γενική Συνέλευση
Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 7708962700 (πρώην αρ. .Μ.Α.Ε  11565/06/Β/86/20), και με τον διακριτικό τίτλο "ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ"  καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 3η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Ηράκλειο, στην έδρα της εταιρείας οδό Κορωναίου 14, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

-Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας (ατομικών και ενοποιημένων)  χρήσης 2019, συνοδευόμενων από τις σχετικές εκθέσεις του  Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
-Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
-Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους  για την χρήση 2019.
-Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας (τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή)  για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2020, εταιρικών και ενοποιημένων και καθορισμός της αμοιβής των.
-Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του 2020 και μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 ν4548/2018 .
-Ενημέρωση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου.
-Επιβεβαίωση του είδους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών αυτής σύμφωνα με το άρθρο 44 Ν.4449/17, ως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 Ν. 4706/2020.
-Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS