Παπαδοπούλου (Παγκρήτια Τράπεζα): Στόχος μας η έμπρακτη στήριξη της πραγματικής οικονομίας

Παπαδοπούλου (Παγκρήτια Τράπεζα): Στόχος μας η έμπρακτη στήριξη της πραγματικής οικονομίας
Δίπλα στους ανθρώπους της και στους πελάτες της ιδιώτες και επιχειρηματίες βρίσκεται η Παγκρήτια Τράπεζα αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο
Δίπλα στους ανθρώπους της και στους πελάτες της ιδιώτες και επιχειρηματίες βρίσκεται η Παγκρήτια Τράπεζα αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για την Κρήτη και ολόκληρη την Ελλάδα αναφέρει σε άρθρο της η κ. Χρυσάνθη Παπαδοπούλου,  ανώτερη γενική διευθύντρια του ομίλου.
Σύμφωνα με την κ. Παπαδοπούλου η δραστηριότητα των επιχειρήσεων επηρεάστηκε δυσμενώς από την έξαρση της πανδημίας και η Τράπεζα αξιοποιεί στο έπακρο τις δυνατότητες που παρέχουν εθνικοί και ευρωπαϊκοί φορείς για  την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας.
Ο μετασχηματισμός της Παγκρήτιας σε Ανώνυμη Εταιρία  δίνει ακόμη μεγαλύτερες  δυνατότητες στο πιστωτικό ίδρυμα να υλοποιήσει δράσεις που θα επιτρέψουν στους πελάτες του να διατηρήσουν και να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους.
Αξιοποιώντας τα χρηματοδοτικά και εγγυοδοτικά εργαλεία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και διαθέτοντας άριστη τεχνογνωσία σε ότι αφορά τις ανάγκες και το προφίλ του πελατολογίου της, αλλά και των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στο νησί, η τράπεζα παρέχει τις κατάλληλες υποστηρικτικές λύσεις κατά τρόπο άμεσο και αποτελεσματικό.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της δράσης ΤΕΠΙΧ ΙΙ:

H Παγκρήτια ενέκρινε περισσότερα από 225 δάνεια σε επιχειρήσεις της Κρήτης, αντλώντας πόρους τόσο από τα υποπρογράμματα χρηματοδότησης επενδυτικών δανείων και δανείων επιχειρηματικής ανάπτυξης, όσο και από το υποπρόγραμμα της επιδότησης των τόκων.

Μέσω της δράσης Εγγυοδοσίας Covid 19

-H Τράπεζα εξάντλησε τον διαθέσιμο όγκο χαρτοφυλακίου δανείων που είχε συμφωνηθεί με την ΕΑΤ, συνολικού ύψους 29,5 εκ. ευρώ.
-Παράλληλα μέσω της συνεργασίας της Τράπεζας με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και στο πλαίσιο του προγράμματος COSME - υποπρόγραμμα COSME COVID-19, παρέχεται χρηματοδότηση Κεφαλαίου Κίνησης έως 150.000 ευρώ, εγγυημένη κατά 80% από το ΕΤαΕ, για την κάλυψη των αυξημένων λόγω της πανδημίας, αναγκών ρευστότητας μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) .
-Η Τράπεζα συμμετέχει επίσης στη δράση του Υπουργείου Ανάπτυξης για την επιδότηση των τόκων υφιστάμενων δανείων.
-Ήδη έχουν αξιολογηθεί  πάνω από 800 αιτήσεις, ενώ έχουν πιστωθεί επιδοτούμενοι τόκοι  ύψους περίπου 4 εκ. ευρώ σε πάνω από 1500 επιχειρηματικά δάνεια που πληρούσαν τα κριτήρια του προγράμματος.
-Η Τράπεζα ασφαλώς προχώρησε σε μέτρα διευκόλυνσης και προς ιδιώτες, με αναστολές χρεολυσίων δανειακών υποχρεώσεων ύψους άνω των 200 εκ. ευρώ, παρατείνοντας μέχρι το τέλος του χρόνου τα μέτρα στήριξης σε πιστούχους καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων.
Τέλος στηρίζει ουσιαστικά τους πληγέντες από την πανδημία να συμμετέχουν, εφόσον το δικαιούνται, στο  νέο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» του Ελληνικού Δημοσίου, στο πλαίσιο του οποίου επιδοτούνται οι δόσεις δανείων που έχουν εξασφάλιση την κύρια κατοικία, διαθέτοντας εξειδικευμένη ομάδα για την επεξεργασία των αιτήσεων.
Ειδικότερα σε ότι αφορά τον αγροδιατροφικό τομέα, η Τράπεζα προχώρησε σε νέα συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για δημιουργία χαρτοφυλακίου δανείων στον αγροτικό τομέα.
Το νέο πρόγραμμα αναμένεται να στηρίξει νέες επενδύσεις συνολικού ύψους 20 εκατ. ευρώ πραγματοποιούμενες από αγρότες και επιχειρήσεις του γεωργικού και αγροδιατροφικού τομέα, καθώς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της βιοοικονομίας σε όλη τη χώρα.
Μέσω της νέας στοχευμένης συνεργασίας θα είναι δυνατή η ενίσχυση της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής με νέα χρηματοδοτικά προϊόντα, δίδοντας παράλληλα έμφαση στους νέους αγρότες και στον εκσυγχρονισμό των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων.
Σκοπός των ενεργειών αυτών είναι η αύξηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η αύξηση των εισοδημάτων στον τομέα αυτό και η περαιτέρω περιφερειακή ενδυνάμωση.

Το άρθρο αποτελεί μέρος του Αφιερώματος για το RESTART της ελληνικής οικονομίας του ΑΠΕ/ΜΠΕ
www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS