Φύλλο και φτερό από την ΕΛΤΕ ο ισολογισμός 2019 της MLS, αν δημοσιευτεί, αλλά και προηγούμενες χρήσεις

Φύλλο και φτερό από την ΕΛΤΕ ο ισολογισμός 2019 της MLS, αν δημοσιευτεί, αλλά και προηγούμενες χρήσεις
Τι δεν έχει ανακοινώσει η εισηγμένη και οι προθεσμίες που παρήλθαν
Την ώρα που η MLS δεν έχει παράσχει καμία απολύτως ενημέρωση στο επενδυτικό κοινό η εταιρία MLS για την τύχη του Ειδικού Ελέγχου της Deloitte που κατά τις ανακοινώσεις της θα ολοκληρωνόταν εντός του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου, καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι αν και εφ όσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος και δημοσιευτεί ισολογισμός η ΕΛΤΕ θα διεξάγει ποιοτικό έλεγχο και στις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2019 αλλά και σε αυτές του εξαμήνου που έχουν ήδη δημοσιευτεί.
Μάλιστα ο έλεγχος αυτός δεν αποκλείεται να επεκταθεί και σε προηγούμενες χρήσεις αυτής του 2019.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι σίγουρα θα γίνουν φύλλο και φτερό οι οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύτηκαν ή θα έχουν δημοσιευτεί αν δημοσιευτούν και εφ όσον κριθεί αναγκαίο, πράγμα πολύ πιθανό και οι καταστάσεις των προηγούμενων ετών.
Επισημαίνεται ότι στις 26 Αυγούστου η MLS ανακοίνωσε ότι “ο Ειδικός Έλεγχος που έχει ανατεθεί στην ελεγκτική εταιρεία Deloitte Business Solutions A.E. προκειμένου, στο πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31.12.2019, να εξεταστεί η επαναδιατύπωση των συγκριτικών στοιχείων με εφαρμογή του ΔΛΠ 8, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί και το πόρισμα του παραδοθεί προς την Διοίκηση της Εταιρείας, εντός του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου 2020, οπότε και θα παρουσιαστεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε στις 31.12.2019, αναμένεται να δημοσιευτούν 4 εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση του Ειδικού Ελέγχου της Deloitte και την παράδοση της έκθεσης στη Διοίκηση της Εταιρείας, χρόνος που απαιτείται από τους ορκωτούς ελεγκτές για την ολοκλήρωση του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας της 31ης Δεκεμβρίου 2019”.
Ουσιαστικά αν τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που ανακοινώθηκαν θα πρέπει έως 10 Οκτωβρίου να έχουν δημοσιευτεί οικονομικές καταστάσεις.
Επισημαίνεται δε ότι ο Ειδικός έλεγχος που έχει ανακοινωθεί δεν συνιστά θεσμοθετημένη διαδικασία και το αποτέλεσμά του έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα και όχι δεσμευτικό καθώς την αποκλειστική ευθύνη του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων με βάση τη νομοθεσία έχει ο ορκωτός ελεγκτής της εταιρίας.
Για το 2019 ορκωτός έχει εκλεγεί ο κ. Νικόλαος Παγώνης της εταιρίας PKF Ευρωελεγκτική ο οποίος επισκόπησε τις οικονομικές καταστάσεις εξαμήνου ενώ τη χρήση του 2018 έλεγξε ο κ. Σκαμπαβίριας Γεώργιος της ελεγκτικής εταιρίας ΣΟΛ Crowe.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
 
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS