Καραμολέγκος: Στις 30 Σεπτεμβρίου τα αποτελέσματα α΄εξαμήνου 2020

Καραμολέγκος: Στις 30 Σεπτεμβρίου τα αποτελέσματα α΄εξαμήνου 2020
Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινώσει η Καραμολέγκος τα οικονομικά αποτελέσματα για το α΄εξάμηνο 2020
Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινώσει η Καραμολέγκος τα οικονομικά αποτελέσματα για το α΄εξάμηνο 2020.
Ειδικότερα, η εταιρεία "ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε." γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01/01/2020 - 30/06/2020, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.helex.gr και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.karamolegos-bkr.gr την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.
 
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS