Ευρωπαϊκή Πίστη: Στο 1,8789% το ποσοστό των ιδίων μετοχών

Ευρωπαϊκή Πίστη: Στο 1,8789% το ποσοστό των ιδίων μετοχών
H Eυρωπαϊκή Πίστη κατέχει πλέον 516.780 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,8789% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας
Η Εταιρία Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ (η Εταιρία), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, στις 15/09/2020, αγόρασε 1.108 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης 3,782 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 4.190,10 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας.
Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρία κατέχει πλέον 516.780 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,8789% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.
Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS