Αδυναμία έκφρασης γνώμης από τον ορκωτό για τον ισολογισμού του 2018 της Ναυτεμπορικής

Αδυναμία έκφρασης γνώμης από τον ορκωτό για τον ισολογισμού του 2018 της Ναυτεμπορικής
Σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της Ναυτεμπορικής 
Δεν εκφράζει γνώμη επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018 της Ναυτεμπορικής, ο ορκωτός ελεγκτής.
Όπως αναφέρει οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί στη βάση της δυνατότητας ομαλής συνέχισης των δραστηριοτήτων του Ομίλου.
Ωστόσο, όπως περιγράφεται στη σημείωση 5 των συνημμένων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, υπάρχουν μια σειρά από παράγοντες, που υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Συγκεκριμένα, α) το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού είχε καταστεί ληξιπρόθεσμο από την 31 Δεκεμβρίου 2016.
Η πιστώτρια τράπεζα προέβη στις 2 Ιουνίου 2017 σε καταγγελία των δανειακών συμβάσεων, ενώ στις 18 Ιουνίου 2019 υπέβαλε αίτηση προς το Πρωτοδικείο Αθηνών για την υπαγωγή της Εταιρίας σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης σύμφωνα με τον Ν. 4307/2014. Η υπόθεση συζητήθηκε ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών εντός του Δεκέμβριου 2019 και εκκρεμεί η έκδοση της απόφασης.
Το ποσό των ληξιπρόθεσμων δανείων την 31 Δεκεμβρίου 2018 ανερχόταν σε 6,5 εκατ. ευρώ.
β) Κατά τη διάρκεια της χρήσης η Εταιρεία και ο Όμιλος βρέθηκαν σε αδυναμία πληρωμής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών και το σύνολο των ληξιπρόθεσμων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών την 31 Δεκεμβρίου 2018 ανέρχονταν σε 2,8 εκατ. και 2,3 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
γ) Η εξόφληση των τρεχουσών υποχρεώσεων σε μισθούς και λοιπές υποχρεώσεις προς εργαζομένους βρίσκονται σε καθυστέρηση δύο μηνών.
δ) Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018, τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας έχουν καταστεί αρνητικά και ε) κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018, το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων υπερβαίνει το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά 11,66 εκατ. ευρώ.
Στη σημείωση 5 των συνημμένων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων η Διοίκηση της Εταιρίας αναφέρει ότι βρίσκεται σε προχωρημένες διαβουλεύσεις με επενδυτή-χρηματοδότη και αναμένει λύση στα ανωτέρω προβλήματα και, ως εκ τούτου, συνέταξε τις οικονομικές καταστάσεις με βάση την αρχή συνέχισης της δραστηριότητας. Εντούτοις, δεν κατέστη δυνατό να λάβει ο ορκωτός επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με την ανωτέρω αξιολόγηση της Εταιρίας και, ειδικότερα ως προς: α) την ύπαρξη επιχειρησιακού πλάνου και ταμειακών ροών που να υποστηρίζουν την αξιολόγηση της Εταιρίας αναφορικά με την συνέχιση της δραστηριότητας, β) τεκμήρια ύπαρξης συμφωνίας με δυνητικό επενδυτή - χρηματοδότη και γ) την έκβαση της υπόθεσης υπαγωγής της Εταιρείας σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης.
Σημειώνεται πως σύμφωνα με τον ισολογισμό οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 4,8 εκατ. ευρώ από 4,9 εκατ. ευρώ και οι ζημιές στα 2,8 εκατ. ευρώ από 3 εκατ. ευρώ.

www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS