Άμεσοι οι κίνδυνοι στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές - Αποσυνδέεται η οικονομία από τις επενδύσεις - Ορατή η κερδοσκοπία

Άμεσοι οι κίνδυνοι στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές - Αποσυνδέεται η οικονομία από τις επενδύσεις - Ορατή η κερδοσκοπία
Άμεσοι οι κίνδυνοι στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές - Μέτρα λαμβάνουν οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές
Τον κίνδυνο των επενδύσεων εξετάζουν οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές που θεωρούν πως πρέπει να λάβουν τα μέτρα τους ώστε οι κεφαλαιαγορές να λειτουργήσουν σώζοντας σημαντικό τμήμα των προβλημάτων που δημιουργούνται στο σύνολο των ευρωπαϊκών οικονομιών.
Οι αρχές βλέπουν το ενδεχόμενο οι επενδύσεις να αποσυνδεθούν από τις οικονομίες στοιχείο το οποίο θα φέρει σημαντικές ανισορροπίες και κερδοσκοπία στις αγορές
Οι τρεις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (EBA, EIOPA και ESMA - ESA) έχουν εκδώσει την πρώτη κοινή έκθεση αξιολόγησης κινδύνων για τον χρηματοπιστωτικό τομέα μετά το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19.
Η Έκθεση υπογραμμίζει πώς η πανδημία οδήγησε σε περαιτέρω ενισχυμένες ανησυχίες για την κερδοφορία  των χρηματοοικονομικών οργανισμών και αύξησε τις προκλήσεις ρευστότητας για διάφορες κατηγορίες επενδύσεων.
Υπογραμμίζει ιδιαίτερα την οικονομική αβεβαιότητα  και την αβεβαιότητα της αγοράς ως τις βασικές  προκλήσεις για το μέλλον.
Ο αντίκτυπος της κρίσης στην ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών της ΕΕ αποτελεί βασικό μέλημα, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και το μέγεθος της ανάκαμψης.
Οι Eυρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές βλέπουν τον κίνδυνο αποσύνδεσης των επιδόσεων της χρηματοπιστωτικής αγοράς από την υποκείμενη οικονομική δραστηριότητα και, ένα παρατεταμένο χαμηλότερο επιτοκιακό περιβάλλον που αναμένεται να επηρεάσει την κερδοφορία και τη φερεγγυότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και να συμβάλει στην ανάπτυξη κινδύνων αποτίμησης.
Αμέσως μετά το ξέσπασμα του COVID-19 στην Ευρώπη, οι δράσεις των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών παρείχαν  ρυθμιστική ευελιξία, προώθησαν την λειτουργική ανθεκτικότητα και τόνισαν τη σημασία της προστασίας των καταναλωτών. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες αβεβαιότητες σχετικά με την ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19, η κανονιστική και εποπτική συνεργασία μεταξύ των ΕΕΑ, και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παραμένουν το κλειδί Συγκεκριμένα, οι ΕΕΑ τόνισαν την ανάγκη εφαρμογής των ακόλουθων δράσεων πολιτικής:
-παρακολούθηση των κινδύνων και εκτέλεση stress testing: οι κίνδυνοι αποτίμησης, ρευστότητας, πίστωσης και φερεγγυότητας έχουν αυξηθεί σε χρηματοοικονομικούς τομείς.
Η χρήση και επάρκεια εργαλείων διαχείρισης ρευστότητας στον τομέα των επενδυτικών κεφαλαίων πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς.
-να προωθήσoyn την ευελιξία όπου και όταν χρειάζεται: οι εποπτικές αρχές και οι τράπεζες ενθαρρύνονται να κάνουν χρήση της ευελιξίας στο υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κεφαλαίων και των ρυθμιστικών αποθεμάτων για την απορρόφηση ζημιών
-υποστήριξη της πραγματικής οικονομίας: η ελάφρυνση του κεφαλαίου πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη του συνεχιζόμενου δανεισμού στην πραγματική οικονομία κατά την ύφεση
-ετοιμότητα: τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ΕΕ πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένα για τυχόν διαταραχές που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αυτά και οι πελάτες τους στο τέλος της μεταβατικής περιόδου του Brexit
-εποπτεία του ψηφιακού μετασχηματισμό: είναι βασικό κλεδί για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους παρόχους υπηρεσιών τους προκειμένου  να διαχειρίζονται προσεκτικά τους κινδύνους ICT  και ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής ανάθεσης δραστηριοτήτων ICT

Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS