Αυξάνει 20% το προσωπικό της η ΕΥΔΑΠ ! – Που βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για την τιμή του νερού

Αυξάνει 20% το προσωπικό της η ΕΥΔΑΠ ! – Που βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για την τιμή του νερού
Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στις 8.9.2020 ζήτησε τη αποστολή των στοιχείων σχετικά με τις απαιτήσεις της ΕΥΔΑΠ από το Ελληνικό Δημόσιο προκειμένου να συνταχθεί ΚΥΑ τακτοποίησης των οφειλόμενων στο Δημόσιο για την περίοδο 2013 έως 2019
Αν και το συνολικό προσωπικό στην ΕΥΔΑΠ ανέρχεται στο τέλος του πρώτου εξαμήνου στα 2.197 άτομο, σύμφωνα με την εταιρεία ενσωματώνονται σταδιακά 300 νέοι υπάλληλοι επιτυχόντες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ που έγινε το 2018.
Επιπλέον η εταιρεία ζητάει άλλες 140 προσλήψεις.
Πιο αναλυτικά η εταιρεία αναφέρει πως από τον Ιούλιο του 2020 ενσωματώνονται σταδιακά στον ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας οι επιτυχόντες της προκήρυξης 1Κ/2018 του ΑΣΕΠ.
Πρόκειται για 300 νέους υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να αιτηθεί από το ΑΣΕΠ την πρόσληψη άλλων 140 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων.
Ουσιαστικά πρόκειται για αύξηση 20% στο προσωπικό!
Αναφορικά με τις συζητήσεις για τη σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο για το τίμημα του μη επεξεργασμένου νερού η εταιρεία αναφέρει:
Μέσα στο Β’ Εξάμηνο του 2020 αναμένεται η ολοκλήρωση των συζητήσεων σχετικά με τη σύναψη έγγραφης συμφωνίας όπως ορίζεται στο άρθρο 15 της από 9.12.1999 σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας, η οποία θα καθορίζει το τίμημα του αποληφθέντος μη επεξεργασμένου νερού.
Τα δύο μέρη έχουν συμφωνήσει σε παράταση της σύμβασης μέχρι 31/12/2020.
Ελλείψει γραπτής συμφωνίας, η Εταιρεία συνεχίζει και μετά την 30.06.2013, να συμψηφίζει το τίμημα του αδιύλιστου νερού με τις υπηρεσίες συντήρησης και λειτουργίας που προσφέρει για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην Εταιρεία Παγίων ‘’ΕΥΔΑΠ ΝΠΔΔ’’.
Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων που διεξάγονται με το Ελληνικό Δημόσιο, για το παραπάνω θέμα, η τρέχουσα εκτίμηση της εταιρείας είναι ότι οι σχετικές απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου ανέρχονται στο ύψος των 137 εκατ. ευρώ, για την περίοδο από 01.07.2013 έως την 30.06.2020.
Παράλληλα με την υπ΄ αριθμ πρωτ. 1162/08.09.2020 επιστολή, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ζήτησε τη αποστολή των στοιχείων σχετικά με τις απαιτήσεις της ΕΥΔΑΠ ΑΕ από το Ελληνικό Δημόσιο προκειμένου να συνταχθεί ΚΥΑ τακτοποίησης των οφειλόμενων στο Δημόσιο για την περίοδο 2013 έως 2019.
Η Εταιρεία προχώρησε στην αποστολή των στοιχείων.
Η εταιρεία στο πλαίσιο των προσπαθειών της για λύση και οριστική διευθέτηση της σχετικής εκκρεμότητας συνεχίζει να εξετάζει, με την συνδρομή των εξωτερικών οικονομικών, τεχνικών και νομικών της συμβούλων τις οικονομικές, τεχνικές και νομικές παραμέτρους της απαίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένου και του θέματος, όπως προβλέπεται στην από 09.12.1999 σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου με την Εταιρεία και την ΚΥΑ 135275/22.5.17, της δυνατότητας ανάκτησης από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ του όποιου επιπλέον κόστους αδιύλιστου ύδατος τυχόν προσδιορισθεί, για την παραπάνω περίοδο.
Δεδομένων των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων, των σχετικών συζητήσεων, και της ύπαρξης διαχρονικά σημαντικής απόκλισης μεταξύ των μερών, σχετικά με τα οικονομικά, τεχνικά και νομικά κριτήρια που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την οριστική διευθέτηση της υπόθεσης αυτής, δεν είναι εφικτή, στο παρόν στάδιο, η αξιόπιστη εκτίμηση της έκβασης της.

Γ.Κ.
www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS