Αποκάλυψη: Το δάνειο που αποπληρώνει …υποχρέωση και η επικείμενη ΑΜΚ της Νίκας

Αποκάλυψη: Το δάνειο που αποπληρώνει …υποχρέωση και η επικείμενη ΑΜΚ της Νίκας
Το δώρο της μείωσης των επιτοκίων δανεισμού, το άλμα πωλήσεων και η αλήθεια για τα μερίδια αγοράς
Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εξέλιξη αποτυπώνεται στις οικονομικές καταστάσεις της Νίκας εν όψει της αποφασισθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου κατά 10 εκ ευρώ προκειμένου να λυθεί το ζήτημα των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων.
Αναλυτικότερα  η εταιρία στις 30 Ιουνίου είχε αρνητικά ίδια κεφάλαια 0,72 εκατ. και ο όμιλος 2,5 εκ ευρώ. Την ίδια στιγμή εμφανίζεται να υπάρχει η θετική εξέλιξη της μείωσης του καθαρού χρέους του ομίλου σε 12,2 εκ ευρώ από 16,5  εκ ευρώ στα τέλη της περασμένης χρήσης. Από την άλλη πλευρά όμως το σύνολο των υποχρεώσεων αυξήθηκε στα 41,7 εκ ευρώ από 40 εκ ευρώ.
Στις υποχρεώσεις περιλαμβάνεται υποχρέωση ύψους 11,6 εκ ευρώ προς την Chipita Α.Ε. η οποία έχει ταξινομηθεί στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις «λόγω της δέσμευσης της συνδεδεμένης εταιρείας να μην ζητήσει την ολική ή μερική αποπληρωμή του οφειλόμενου ποσού τουλάχιστον μέχρι και την 30/06/2021».
Βέβαια μπορεί η Chipita να μην ζήτησε την αποπληρωμή αλλά η εταιρία αποπλήρωσε 5 εκ ευρώ!!! Πως τα κατάφερε; Εξέδωσε την 31/07/2020 κοινό ομολογιακό δάνειο συνολικής ονομαστικής αξίας € 10 εκατ. το οποίο καλύφθηκε από τις τράπεζες EFG Eurobank, Αlpha Bank και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και για το οποίο ορίστηκε εγγυητής η εταιρεία CHIPITA.
Το δάνειο δόθηκε με την προϋπόθεση ότι τα 5 εκ ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη γενικών επιχειρηματικών σκοπών και πληρωθούν 3 εκ ευρώ σε τέσσερις ετήσιες δόσεις (2021-2024) και 2 εκ ευρώ το 2025. Τα υπόλοιπα 5 εκ ευρώ με δικαίωμα επαναδιάθεσης να χρησιμοποιηθούν για κεφάλαιο κίνησης και είναι τύπου balloon με πληρωμή το 2025.
Το ύψος του δανείου πάντως είναι ίσο με τα 10 εκ ευρώ αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που έχει αποφασίσει η εταιρία και η πληρωμή των 5 εκ ευρώ στην Chipita φαίνεται να αποτελεί τριγωνική συναλλαγή κεφαλαιοποίησης απαίτησης προκειμένου να καλυφθεί η αναγκαστική αύξηση κεφαλαίου λόγω αρνητικών ιδίων κεφαλαίων.
Κατ ουσίαν μειώνονται οι υποχρεώσεις προς την Chipita και γίνονται τραπεζικό δάνειο ενώ δεν είναι ξεκάθαρο αν θα συμβεί το ίδιο και με τα υπόλοιπα 5 εκ ευρώ. Βεβαίως αποτελεί ερώτημα ο λογιστικός χειρισμός της υποχρέωσης προς την Chipita την 30/06/2020 δεδομένης της αποπληρωμής των 5 εκ ευρώ με τη λήψη του ομολογιακού αλλά και το γεγονός ότι ο ορκωτός της Deloitte το θεωρεί φυσιολογικό .
Επιπλέον στην επισκόπηση δεν υπάρχει αναφορά στο θέμα της αρνητικής καθαρής θέσης.
Προκειμένου να γίνει αντιληπτό τι συμβαίνει ουσιαστικά  με τη λήψη του δανείου των 10 εκ ευρώ αυξάνεται ο δανεισμός της Νίκας  κατά 10 εκ ευρώ, με την πληρωμή των 5 εκ ευρώ μειώνεται το σύνολο των υποχρεώσεων κατά 5 εκ ευρώ και ουσιαστικά έχουμε μετατροπή της υποχρέωσης προς την Chipita σε τραπεζικό δανεισμό.
Αν τα χρήματα (5κ ευρώ που έχουν αποπληρωθεί έως τώρα) μπουν στην εταιρία μέσω ΑΜΚ και αποπληρώσουν δανεισμό κλείνει ο κύκλος ουσιαστικά μιας διαδικασίας συμψηφισμών με λογιστικούς χειρισμούς. Αν δεν υπάρξει αποπληρωμή είναι προφανές ότι η αμκ με σύνθετη συναλλαγή καλύπτεται από τις τράπεζες και αυξάνεται ο δανεισμός της Νίκας.
Βέβαια οι τράπεζες δεν έδωσαν μόνο τα 10 εκ ευρώ στην Nίκας αλλά μείωσαν και το περιθώριο επιτοκίου κατά 1 ποσοστιαία μονάδα από το 4% στο 3% γεγονός που είχε ως συνέπεια η εταιρία μέσω λογιστικών χειρισμών να δείξει καλύτερο αποτέλεσμα. Ειδικότερα οι ζημίες προ φόρων στο εξάμηνο ήταν 839 χιλιάδες ευρώ από 1,9 εκ ευρώ.
Οι ζημίες θα ήταν μεγαλύτερες αν  δεν είχε μειωθεί στο εξάμηνο του 2020 το περιθώριο στο επιτόκιο δανεισμού μειώθηκε από 4% σε 3% για τα δάνεια (εκτός του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου), με ισχύ από 19/05/2020.
Η συγκεκριμένη αλλαγή αντιμετωπίστηκε ως τροποποίηση χρηματοοικονομικής υποχρέωσης με βάση τις σχετικές διατάξεις του ΔΠΧΑ 9. Λαμβάνοντας υπόψη τα νέα περιθώρια επιτοκίου, τα δάνεια αποτιμήθηκαν Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση 30 Ιουνίου 2020 - 36 - με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
Από την αποτίμηση των δανείων προέκυψε όφελος ύψους € 363 χιλ. σε ενοποιημένο επίπεδο (€ 295 χιλ. σε επίπεδο Εταιρείας) το οποίο αναγνωρίστηκε ως κέρδος από τροποποίηση δανείων στα χρηματοοικονομικά έσοδα της περιόδου 01/01/2020 – 30/06/2020.
Επισημαίνεται πάντως ότι οι πωλήσεις της Νίκας εκτινάχθηκαν στο εξάμηνο του 2020  αλλά όπως προαναφέρθηκε η εταιρία δεν κατόρθωσε να γράψει θετικό πρόσημο στην κερδοφορία της.
Και αυτό παρά το γεγονός ότι ο ανταγωνισμός στον κλάδο αλλαντικών στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο ήταν περιορισμένος λόγω της κατάστασης στην οποία βρέθηκε η Creta Farms.
Η ανοδική πορεία της εταιρίας δεν ανακόπηκε από την πτώση στη Horeca καθώς το δεύτερο τρίμηνο του 2020 η ζήτηση στα super markets εκτινάχθηκε λόγω του lock down.
Ωστόσο αν και η εταιρία αποφεύγει να τοποθετηθεί για τις μελλοντικές επιπτώσεις του Covid-19 στο σύνολο του έτους είναι αναμενόμενο αν υπάρξει υποχώρηση της ζήτησης λιανικής λόγω του ανοίγματος της αγοράς αλλά και ταυτόχρονα βουτιά στη horeca της οποίας το δυνατό τρίμηνο είναι το τρίτο λόγω του τουρισμού ο οποίος τη φετινή χρονιά υπέστη δραματικές απώλειες.
Στα θετικά στοιχεία του εξαμήνου θα πρέπει να μετρηθούν οι αυξημένες κατά 43,45% πωλήσεις στα 28,26 εκ ευρώ και το γύρισμα σε θετικό EBITDA 780 χιλιάδων ευρώ από αρνητικό 64 χιλιάδων την περυσινή χρονιά.
Η εταιρία δηλώνει στις οικονομικές της καταστάσεις αύξηση του μεριδίου αγοράς κατ’ όγκο από 17,6% σε 21,7%. Ωστόσο αποφεύγει εντέχνως να αναφερθεί στη μεταβολή από το τέλος του 2019 όπου είχε μερίδιο αγοράς 20,3% ενώ σε αξία πωλήσεων τα μερίδιά της είναι χαμηλότερα γεγονός που μεταφράζεται σε προϊόντα χαμηλότερης προστιθέμενης αξίας σε σχέση με τον ανταγωνισμό.
Η αύξηση του μεριδίου αγοράς στο εξάμηνο ήταν 1,4 ποσοστιαίες μονάδες σε μια αγορά όπου η Creta Farms ο leader του κλάδου ήταν ως ει παρόν λόγω της τραγικής της οικονομικής κατάστασης.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS