Τέρνα Ενεργειακή: Στις 20/10 η ΕΓΣ για ακύρωση όλων των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

Τέρνα Ενεργειακή: Στις 20/10 η ΕΓΣ για ακύρωση όλων των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου
Τέρνα Ενεργειακή: Στις 20/10 η ΕΓΣ - Ποια θέματα θα συζητηθούν
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» με την από 29.09.2020 απόφασή του, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 20.10.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας, επί της Λεωφ. Μεσογείων 85 στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση της από 10.08.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με την οποία αποφασίστηκε η διακοπή αγορών ιδίων μετοχών κατ' εφαρμογήν του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας που είχε αποφασιστεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 29.04.2020.
Ακύρωση όλων των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 1.287.980,40. 
Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.
2. Έγκριση προγράμματος απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Τροποποίηση του άρθρου 10 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν  Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 27η Οκτωβρίου  2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο.


www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS