Πειραιώς: Στις 45 μονάδες βάσης η κεφαλαιακή επίπτωση από τιτλοποίηση 1,96 δισ

Πειραιώς: Στις 45 μονάδες βάσης η κεφαλαιακή επίπτωση από τιτλοποίηση 1,96 δισ
Πειραιώς: Στις 45 μονάδες βάσης η αναμενόμενη κεφαλαιακή επίπτωση από τη συναλλαγή «Phoenix»
Η κεφαλαιακή επίδραση στην τράπεζα Πειραιώς ανέρχεται σε 45 μονάδες βάσης επί της κεφαλαιακής επάρκειας από την τιτλοποίηση 1,95 δισεκ. ευρώ προβληματικών δανείων της τράπεζας Πειραιώς.
Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε συνέχεια ανακοινώσεων της Τράπεζας Πειραιώς την 10η Αυγούστου («Η Τράπεζα Πειραιώς υπέβαλε  αίτηση υπαγωγής της  τιτλοποίησης Phoenix στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων Ηρακλής») και την 1η Σεπτεμβρίου 2020 («Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και η  Intrum  AB υπέγραψαν επιστολή δέσμευσης αναφορικά με τη συναλλαγή Phoenix»)  αναφορικά με  την τιτλοποίηση  μη  εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων μεικτής λογιστικής αξίας €1,95 δις με την ονομασία «Phoenix», η Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

Κατόπιν της επιστολής δέσμευσης της Intrum AB αναφορικά με την απόκτηση ποσοστού  30%  των  ομολόγων ενδιάμεσης  (mezzanine  notes) και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας  (junior  notes) της  τιτλοποίησης,  η  Τράπεζα έχει εκκινήσει τις απαραίτητες διεργασίες για την εξειδίκευση και οριστικοποίηση των όρων της συναλλαγής (συμπεριλαμβανομένου του τιμήματος που θα καταβληθεί από την Ιntrum AB) και της διαδικασίας αποαναγνώρισης των τιτλοποιημένων απαιτήσεων του χαρτοφυλακίου Phoenix.
Στο πλαίσιο των εν εξελίξει διαδικασιών αυτών και βάσει των πλέον πρόσφατων διαθέσιμων στοιχείων εκτιμάται ότι τα ομόλογα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης (senior tranche) θα ανέλθουν σε περίπου 960 εκατ ευρώ, ενώ η αναμενόμενη κεφαλαιακή επίπτωση για την Τράπεζα Πειραιώς από τη συναλλαγή εκτιμάται στο επίπεδο των 45 μονάδων βάσης. 
Η  συναλλαγή  τελεί  υπό  την  αίρεση  των  απαιτούμενων  εταιρικών  και κανονιστικών  εγκρίσεων,  καθώς και  της συναίνεσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Η Τράπεζα Πειραιώς θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη της πορείας της συναλλαγής, σε συμμόρφωση με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS