Με τροπολογία αυξήσεις στα συμβόλαια υγείας και στο βάθος... η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής

Με τροπολογία αυξήσεις στα συμβόλαια υγείας και στο βάθος... η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής
Η νέα τροπολογία αναμένεται να αυξήσει την αποτίμηση της Εθνικής Ασφαλιστικής
Ανοίγει το παιχνίδι στην ασφαλιστική αγορά με ad hoc ετήσιες αυξήσεις ακόμα και στα παλιά συμβόλαια υγείας που έχουν οι ασφαλιστικές εταιρίες και ιδιαίτερα η Εθνική Ασφαλιστική, σε μία κίνηση αύξησης της αξίας της με στόχο την πώλησή της.  
Με την τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τις ρυθμίσεις οφειλών επιβεβαιώνεται το δημοσίευμα του ΒΝ στις 23/9/2020 ΔΕΣ ΕΔΩ (https://bankingnews.gr/index.php?id=519615), σύμφωνα με το οποίο βαρύς βραχνάς έχουν γίνει στις ασφαλιστικές τα παλαιού τύπου συμβόλαια ασφάλισης υγείας τα οποία είναι ισόβιας διάρκειας με «κλειδωμένες» αυξήσεις στα ασφάλιστρα.
Αρκετές από τις ασφαλιστικές και ιδιαίτερα εκείνες που έχουν τα περισσότερα ισόβια συμβόλαια σταθερής τιμής, όπως η Εθνική Ασφαλιστική, ασκούν πιέσεις, καθώς για να αλλάξει το καθεστώς χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση.
Το σημαντικότερο πρόβλημα εντοπίζεται σε συμβόλαια που έκλεισαν πριν από 15-20 χρόνια και περισσότερο, όταν τόσο οι συνθήκες της οικονομίας όσο και οι υποχρεώσεις των ασφαλιστικών εταιρειών ήταν πολύ διαφορετικές.
Για την νομοθετική ρύθμιση πίεζε χρόνια η ασφαλιστική αγορά, καθώς δίνεται πλέον η δυνατότητα  στις εταιρείες να επιβάλλουν αυξήσεις χωρίς τη σύνδεση τους με αντικειμενικούς παράγοντες και με μοναδική προϋπόθεση είναι να ενημερώνουν τον ασφαλισμένο 60 ημέρες νωρίτερα.Απ’ την πλευρά του ο ασφαλισμένος ή θα αποδεχθεί την αύξηση ή θα καταγγείλει τη σύμβαση εντός 30 ημερών χάνοντας την κάλυψη του άσχετα απ’ το πόσα χρόνια είναι ενεργό το συμβόλαιο του.
Εύλογο είναι ότι με αυτόν τον τρόπο οι ασφαλιστικές, είτε θα απαλλαγούν από συμβόλαια ισόβια παλαιού τύπου που ήταν οικονομικός βραχνάς, είτε θα τα αναπροσαρμόσουν –εφόσον το αποδεχτούν οι ασφαίσμένοι- στα σημερινά δεδομένα.
Επιπλέον αυτή η κίνηση αναμένεται να αυξήσει την αποτίμηση της Εθνικής Ασφαλιστικής η οποία βρίσκεται σε στάδιο πώλησης και μάλιστα ο υποψήφιος αγοραστής (CVC) στην τελευταία ενημέρωση έριξε κι άλλο τον πήχη της αγοράς από τα 480 εκατ στα 440 εκατ ευρώ.
Η τροπολογία προβλέπει τα εξής:

Αναπροσαρμογή ασφαλίστρων

1. Συμβατικές ρήτρες αναπροσαρμογής ασφαλίστρων σε μακροχρόνιες συμβάσεις ασφάλισης υγείας μπορούν να εξαρτούν την αναπροσαρμογή από αντικειμενικούς παράγοντες, που στηρίζονται στην αρχή της καταλληλότητας, ήτοι σε πραγματικά και επίκαιρα δεδομένα της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, όπως ιδίως η ηλικία του ασφαλισμένου και δείκτες, που είναι σαφείς, αντικειμενικοί, ευρέως προσβάσιμοι και επαληθεύσιμοι από τα συμβαλλόμενα μέρη, οι οποίοι διαμορφώνουν την τελική τιμή του ασφαλίστρου ανά έτος αναφοράς.
Η συμμόρφωση των προαναφερόμενων ρητρών με την αρχή της διαφάνειας και ιδίως με τις παρ.1, 6 και 7 περ. ε) και ια) του άρθρου 2 πληρούται με μόνο τον προσδιορισμό των παραγόντων και δεικτών, από τους οποίους εξαρτάται η αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων, στη σύμβαση ασφάλισης.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορεί να καθορίζονται οι κρίσιμοι δείκτες ή παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αναπροσαρμογή.
2. Σε περίπτωση που η αναπροσαρμογή ευρίσκεται εκτός των ορίων των παραγόντων και δεικτών της παρ. 1, οι ασφαλιστικές εταιρίες οφείλουν να ενημερώνουν τους λήπτες της ασφάλισης για το ύψος της αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων, παρέχοντας διευκρινίσεις για την απόκλιση από τα όρια των παραγόντων και δεικτών της παρ. 1. Η ενημέρωση γίνεται από την ασφαλιστική εταιρία εντός προθεσμίας εξήντα (60) τουλάχιστον ημερολογιακών ημερών πριν από κάθε επερχόμενη αναπροσαρμογή.
3. Αν η συμβατική ρήτρα για την αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων είναι ασαφής ή ελλιπής ή αν έχει προβλεφθεί κατά τρόπο που δεν πληροί τις αρχές της διαφάνειας και της καταλληλότητας κατά την παρ. 1, χωρεί εκ του νόμου αναπροσαρμογή σύμφωνα με τους παράγοντες και δείκτες της παρ. 1, μόνο εάν ο λήπτης της ασφάλισης ενημερωθεί για κάθε επερχόμενη αναπροσαρμογή και τον τρόπο με τον οποίο αυτή υπολογίζεται εντός προθεσμίας εξήντα (60) τουλάχιστον ημερολογιακών ημερών πριν τη θέση σε ισχύ της επερχόμενης αναπροσαρμογής.
Στην περίπτωση που ο λήπτης της ασφάλισης δεν συμφωνεί με την αναπροσαρμογή, μπορεί να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη γνωστοποίηση της αναπροσαρμογής. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται με τη λήξη της περιόδου υπολογισμού του τρέχοντος ασφαλίστρου.
4. Οι παρ. 2 και 3 ισχύουν και για μακροχρόνιες συμβάσεις ασφάλισης υγείας που έχουν καταρτισθεί μέχρι την έναρξη ισχύς του παρόντος.
5. Οι πάσης φύσεως ενημερώσεις και απευθυντέες δηλώσεις από την ασφαλιστική εταιρία προς τον λήπτη της ασφάλισης μπορεί να γίνονται με αποστολή συστημένης επιστολής στην πιο πρόσφατη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο λήπτης της ασφάλισης ή στην πιο πρόσφατη δηλωθείσα διεύθυνση του αντικλήτου του.
Στην περίπτωση που ο λήπτης της ασφάλισης έχει ζητήσει εγγράφως με κάθε μέσο να λαμβάνει τις πάσης φύσεως ενημερώσεις ή απευθυντέες δηλώσεις με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η σχετική επικοινωνία λαμβάνει χώρα στην τελευταία ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία έχει δηλώσει ο λήπτης της ασφάλισης στην ασφαλιστική εταιρία. Η παράδοση της συστημένης επιστολής κατά το πρώτο εδάφιο και η αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κατά το δεύτερο εδάφιο αντίστοιχα, αποτελούν τεκμήριο ότι οι πάσης φύσεως ενημερώσεις ή απευθυντέες δηλώσεις περιήλθαν στον λήπτη της ασφάλισης και ότι ο τελευταίος έλαβε γνώση αυτών.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS