Κοντά στο 2,5% το επιτόκιο στο ομόλογο του ΟΠΑΠ – Οι λεπτομέρειες του ενημερωτικού δελτίου

Κοντά στο 2,5% το επιτόκιο στο ομόλογο του ΟΠΑΠ – Οι λεπτομέρειες του ενημερωτικού δελτίου
Σε περίπτωση που καλυφθεί η έκδοση, ποσό 100 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθεί για αποπληρωμή δανείου της Eurobank, 50 εκατ. ευρώ για δάνειο της Alpha Bank και 50 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν ως κεφάλαιο κίνησης
Σήμερα 20/10 αναμένεται να ανακοινωθεί το εύρος απόδοσης του ομολόγου ύψους έως 200 εκατ. ευρώ του ΟΠΑΠ.
Το ομόλογο θα εισαχθεί στην αγορά ομολόγων του ΧΑ, με τη δημόσια εγγραφή να ξεκινάει στις 21/10 και να λήγει στις 23/10.
Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, το εύρος απόδοσης θα κυμανθεί μεταξύ 2,25 και 2,75%, αν και δεν αποκλείεται όπως σημειώνουν να φτάσει και μέχρι 3%.
Σημειώνεται πως η εταιρεία ανακοίνωσε εύρος απόδοσης 2,10-2,50%.
Ωστόσο, θεωρούν πως η τελικά απόδοση θα είναι πέριξ του 2,5%.
Σε κάθε περίπτωση η απόδοση θα είναι σημαντικά χαμηλότερη από το προηγούμενο ομόλογο του ΟΠΑΠ (3,5%), το οποίο αποπλήρωσε πρόωρα στις αρχές του 2020 ο Οργανισμός.
Η ανακοίνωση της τιμής διάθεσης και της τελικής απόδοσης θα ανακοινωθεί στις 23 Οκτωβρίου και οι νέες ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στις 29/10.
Στην περίπτωση που η εταιρεία αντλήσει 200 εκατ. ευρώ, προτίθεται να διαθέσει ποσό 100 εκατ. ευρώ από τα αντληθέντα κεφάλαια του ΚΟΔ για την αποπληρωμή κοινού ομολογιακού δανείου της Εταιρείας στην Τράπεζα Eurobank Α.Ε. ποσού κεφαλαίου έως 200 εκατ. ευρώ, ανεξόφλητου ποσού την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου υπολοίπου  150 εκατ. ευρώ.
Στα πλαίσια αυτά, η Τράπεζα Eurobank Α.Ε. θα λάβει ποσό ύψους 100 εκατ. ευρώ από την αποπληρωμή και η ALPHA BANK A.E. ποσό 50 εκατ. ευρώ.
Το υπόλοιπο κεφάλαιο ύψους 50 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης έως 31/12/2022.
Οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε έως 3,35 εκατ. ευρώ και θα καλυφθούν από τα ίδια διαθέσιμα της Εταιρείας.
Σύμφωνα με τους όρους του ενημερωτικού δελτίου η εκδότρια υποχρεούται να διασφαλίζει ότι:
α. ο λόγος του Καθαρού Χρέους της Εκδότριας προς τα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και απομειώσεων δεν θα είναι μεγαλύτερος του τέσσερα, και
β. ο λόγος του Συνολικού Χρέους της Εκδότριας πλέον των καταβλητέων μερισμάτων ή/και καταβλητέων διανομών, προς τα συνολικά ίδια κεφάλαια της Εκδότριας δεν θα είναι μεγαλύτερος του τρία.
Επιπλέον, ως προς τη δυνατότητα της Εκδότριας να προβαίνει σε καταβολές μερισμάτων ή σε άλλες διανομές, ισχύουν τα ακόλουθα:
α) σε περίπτωση που ο λόγος του Καθαρού Χρέους της Εκδότριας προς το ενοποιημένο μέγεθος κερδών προ τόκων, φόρων αποσβέσεων και απομειώσεων είναι μικρότερος ή ίσος του τρία, δεν θα υφίστανται οποιουδήποτε είδους περιορισμός διανομών ή περιορισμοί ως προς την δυνατότητα της Εκδότριας να προβαίνει σε καταβολές μερισμάτων,
 β) σε περίπτωση που ο λόγος του Καθαρού Χρέους της Εκδότριας προς το ενοποιημένο μέγεθος κερδών προ τόκων, φόρων αποσβέσεων και απομειώσεων είναι μεγαλύτερος του τρία (3) και μικρότερος ή ίσος του τέσσερα, η Εκδότρια θα δύναται να προβαίνει σε διανομές και σε καταβολές μερισμάτων, στο βαθμό που αυτές (οι διανομές και οι καταβολές μερισμάτων) δεν υπερβαίνουν το 150% των κερδών μετά φόρων κατά την έννοια των οικονομικών καταστάσεων της Εκδότριας ανά έτος,
γ) σε περίπτωση που ο λόγος του Καθαρού Χρέους της Εκδότριας προς το ενοποιημένο μέγεθος κερδών προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και απομειώσεων είναι μεγαλύτερος του τέσσερα, δεν θα επιτρέπονται οποιεσδήποτε διανομές ή καταβολές, με την εξαίρεση των διανομών ή/ και των καταβολών μερισμάτων που είναι υποχρεωτικές εκ του νόμου,
δ) σε κάθε περίπτωση τα υπόλοιπα ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων που απομένουν μετά την εκάστοτε διανομή, εξαιρουμένων των πάσης φύσεως δεσμευμένων καταθέσεων, πρέπει να ξεπερνούν τα διακόσια εκατομμύρια ευρώ.
Εάν το κοινό ομολογιακό δάνειο (ΚΟΔ) δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον 150 εκατ. ευρώ, θα ματαιωθεί η έκδοση και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο Eργάσιμων Hμερών.
Εάν η ζήτηση από επενδυτές καλύψει το Ομολογιακό Δάνειο μέχρι και το ανώτατο όριο του εύρους της απόδοσης αλλά ταυτόχρονα καλύπτεται σημαντικό τμήμα της Έκδοσης σε χαμηλότερο επίπεδο απόδοσης, δύναται να επιλεγεί η χαμηλότερη απόδοση ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα μικρότερο ύψος αντληθέντων κεφαλαίων, εφόσον αυτό ισούται ή/και υπερβαίνει το ελάχιστο ύψος των 150 εκατ. ευρώ, το οποίο και ορίζεται ως προϋπόθεση έκδοσης των Ομολογιών.
Σε ενδεχόμενη μερική κάλυψη του Δανείου, ήτοι εάν η συνολική προτεινόμενη κάλυψη του Δανείου στην τελική απόδοση, όπως αυτή προσδιοριστεί μέσω του Βιβλίου Προσφορών, κυμανθεί μεταξύ 150.000.000 -199.999.000 ευρώ, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί μερική ικανοποίηση των Ιδιωτών Επενδυτών, καθώς και των Ειδικών Επενδυτών επί των Ομολογιών για τις οποίες ενεγράφησαν.
 
Image
Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS