Ευρωπαϊκή Πίστη: Στο 2,2667% το ποσοστό των ιδίων μετοχών

Ευρωπαϊκή Πίστη: Στο 2,2667% το ποσοστό των ιδίων μετοχών
Στο 2,2667% το ποσοστό των ιδίων μετοχών της Ευρωπαϊκής Πίστης
Στο 2,2667% διαμορφώνεται το ποσοστό ιδίων μετοχών της Ευρωπαϊκής Πίστης.
Ειδικότερα, η Εταιρία Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ (η Εταιρία), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, στις 26/10/2020, αγόρασε 6.343 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης 3,84 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 24.358,44 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας.
Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρία κατέχει πλέον 623.435 ίδιες μετοχές, ποσοστό 2,2667% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.
Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS