Πρεμιέρα σήμερα (29/10) για το ομόλογο του ΟΠΑΠ ύψους 200 εκατ. ευρώ

Πρεμιέρα σήμερα (29/10) για το ομόλογο του ΟΠΑΠ ύψους 200 εκατ. ευρώ
Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της Ομολογίας είναι με ελληνική γραμματοσειρά «ΟΠΑΠΟ2» και με λατινική γραμματοσειρά «OPAPB2»
Πρεμιέρα σήμερα για το ομόλογο του ΟΠΑΠ με τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών τα 1.000 ευρώ ανά Ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της και ίση με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους της Δημόσιας Προσφοράς βάσει της διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών.
Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της Ομολογίας είναι με ελληνική γραμματοσειρά «ΟΠΑΠΟ2» και με λατινική γραμματοσειρά «OPAPB2».
Τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς ανέρχονται σε 200 εκατ. ευρώ.
Οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε 3,35 εκατ. ευρώ περίπου και θα καλυφθούν από τα ίδια διαθέσιμα της Εταιρείας.
Υπενθυμίζεται πως ποσό 150 εκατ. ευρώ από την έκδοση του ομολογιακού θα κατευθυνθεί για την αποπληρωμή δανείου με υπόλοιπο 150 εκατ. ευρώ.
Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,10%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,10%.
Το υπόλοιπο προϊόν της Έκδοσης, έως την πλήρη διάθεσή του, θα επενδύεται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως ενδεικτικά προθεσμιακές καταθέσεις, repos και ομόλογα.

www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS